Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 3

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejsza decyzja ustala wzorcowe zaświadczenie i warunki posługiwania się takim zaświadczeniem dla przemieszczeń o charakterze niehandlowym z państw trzecich domowych zwierząt określonych gatunków psów, kotów i fretek, przewidzianych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 1, będzie obejmować pojedynczy arkusz sporządzony co najmniej w języku Państwa Członkowskiego wjazdu i w języku angielskim. Zaświadczenie należy wypełnić drukowanymi literami w języku Państwa Członkowskiego wjazdu lub w języku angielskim.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 1, należy wystawiać w następujący sposób:

a) części od I do V zaświadczenia: 2. Wzorcowe zaświadczenie jest przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji.

i) mają być wypełnione i podpisane albo przez urzędowego lekarza weterynarii wskazanego przez właściwe władze państwa wysyłającego, albo

Artykuł 2 1. Zaświadczenia, o którym mowa w art. 1 ust. 2, należy wymagać dla przemieszczeń o charakterze niehandlowym domowych zwierząt określonych gatunków psów, kotów i fretek („zwierzęta domowe”) przybywających z: ii) mają być wypełnione i podpisane przez lekarza weterynarii uprawnionego przez właściwe władze i następnie potwierdzone przez właściwe władze;

a) wszystkich państw trzecich i wjeżdżających do Państwa Członkowskiego innego niż Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo; oraz

b) części VI i VII, jeśli mają zastosowanie, mają być wypełnione i podpisane przez lekarza weterynarii uprawnionego do praktyki weterynaryjnej w państwie wysyłającym.

b) państw trzecich wyszczególnionych w sekcji 2 części B i w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 oraz wjeżdżających do Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Zaświadczenie nie będzie stosowane do zwierząt z państw trzecich lub przygotowanych w państwach trzecich niewyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003, gdy będą przemieszczane do Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, w którym to przypadku stosuje się art. 8 ust. 1 lit. b) ppkt ii) rozporządzenia.

3. Do zaświadczenia należy dołączyć dokumentację dowodową lub uwierzytelnioną kopię takiej dokumentacji, obejmującą szczegółowe dane identyfikujące zwierzę, którego dotyczy dane zaświadczenie, szczegóły dotyczące szczepienia i wynik próby serologicznej.

4. Zaświadczenie jest ważne dla przemieszczeń wewnątrz Wspólnoty przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia lub do dnia wygaśnięcia ważności szczepienia przedstawionego w części IV, bez względu na to, co jest wcześniejsze.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Państwa Członkowskie zezwalają na przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek zaopatrzonych w paszport, zgodny ze wzorcem ustalonym decyzją Komisji 2003/803/WE (1), z państw trzecich wyszczególnionych w sekcji 2 części B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003, które powiado(1) Dz.U. L 312 z 27.11.2003, str. 1.

Artykuł 4 Szczepienia wymagane w części IV należy dokonać przy zastosowaniu nieaktywowanej szczepionki wyprodukowanej przynajmniej w zgodności z normami opisanymi w najnowszym wydaniu Podręcznika na temat badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt.

L 358/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

Artykuł 5 1. Do Państw Członkowskich należy zapewnienie, aby warunki, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 998/2003, były stosowane wyłącznie wobec domowych zwierząt z państw trzecich wyszczególnionych w sekcji 2 części B lub w części C załącznika II do powyższego rozporządzenia, poprzez podjęcie: — albo bezpośredniej podróży do Państwa Członkowskiego wjazdu, albo — podróży między państwem trzecim wysyłającym i Państwem Członkowskim wjazdu, włączając w to pobyt wyłącznie w jednym lub więcej państwach wyszczególnionych w sekcji 2 części B lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pobyt może obejmować tranzyt przez trzecie państwo niewyszczególnione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 drogą powietrzną lub morską, jeśli zwierzę domowe pozostaje w danym państwie w

obrębie lotniska międzynarodowego lub jest zabezpieczone wewnątrz statku. Artykuł 6 Decyzja 2004/203/WE traci moc. Artykuł 7 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 6 grudnia 2004 r. Artykuł 8 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/15

ZAŁĄCZNIK Wzorzec zaświadczenia zdrowia dla niehandlowego przemieszczania z państw trzecich domowych zwierząt gatunków psów, kotów i fretek, zgodnie z zapisem przewidzianym w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

L 358/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/17

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 18 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.