Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 12

Strona 1 z 2
L 358/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/824/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzja Komisji 2004/539/WE z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca przejściowy środek dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania ulubionych zwierząt (4) zezwala do 1 października 2004 r. na współistnienie zaświadczeń wystawionych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 lub stosownie do przepisów krajowych, które obowiązywały przed 3 lipca 2004 r.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 8 ust. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia warunki dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty. Warunki przemieszczania różnią się w zależności od statusu państwa trzeciego pochodzenia i Państwa Członkowskiego przeznaczenia.

(5)

Decyzją Rady 2004/650/WE z dnia 13 września 2004 r. zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (5) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym biorąc pod uwagę przystąpienie Malty, Malta była dodana do listy państw w części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Skutkiem niniejszego określone postanowienia mające zastosowanie do wjazdu zwierząt domowych do Irlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa należy rozszerzyć o Maltę.

Dla jasności decyzję 2004/203/WE należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją.

(2)

Decyzja Komisji 2004/203/WE z dnia 18 lutego 2004 r. ustanawiajaca wzór świadectwa zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich psów, kotów i fretek (2) ustala wzorcowe świadectwo towarzyszące omawianym zwierzętom przy wjeździe do Wspólnoty, dla której to decyzji opublikowano sprostowanie (3).

(6)

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7). (2) Dz.U. L 65 z 3.3.2004, str. 13. Decyzja zmieniona decyzją 2004/301/WE (Dz.U. L 98 z 2.4.2004, str. 55). (3) Dz.U. L 111 z 17.4.2004, str. 83.

Z uwagi na bardzo szczególny rodzaj zwierząt i przemieszczeń, których sprawa dotyczy, stosowne jest w celu ułatwienia weterynarzom i podróżnym, których sprawa dotyczy, zredagowanie i posługiwanie się zaświadczeniem.

(4) Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 21. (5) Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 22.

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/13

(7)

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 998/2003 i decyzja 2004/203/WE, zastąpiona niniejszą decyzją, obowiązuje od 3 lipca 2004 r., niniejsza decyzja powinna być również stosowana bez opóźnienia.

miły Komisję i Państwa Członkowskie o swoim zamiarze posługiwania się paszportem zamiast zaświadczeniem.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne ze stanowiskiem Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

3. Nie zważając na zasady mające zastosowanie dla przemieszczeń na Maltę, Państwa Członkowskie akceptują zaświadczenie o wzorcu w Załączniku do decyzji 2004/203/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 18 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.