Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18 - Strona 3

Strona 3 z 4

2) każde zwierzę zostanie oznakowane za pomocą elektronicznego identyfikatora wszczepialnego (transpondera) zgodnego z normami ISO 11784 i ISO 11785 i implant taki zostanie wszczepiony w górnej, środkowej części z lewej strony karku; 3) każde zwierzę zostanie zidentyfikowane za pomocą dokumentu identyfikacyjnego zgodnego z załącznikiem II do tej decyzji, stwierdzającego, w szczególności, numer elektronicznego identyfikatora, o którym mowa w ust. 2, i wskazującego miejsce wszczepienia, i dokument taki zostanie dołączony do każdego zwierzęcia; 4) badania laboratoryjne wymagane zgodnie ze świadectwem, o którym mowa w ust. 1, zostały wykonane przez laboratorium zatwierdzone przez Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia, a na próbkach w sposób wyraźny oznaczono odnośnik do numeru pokazanego w identyfikatorze elektronicznym, o którym mowa w ust. 2. Wyniki badań poświadczone przez laboratorium dołączone są do świadectwa zdrowia zwierzęcia towarzyszącego zwierzęciu. Artykuł 4 1. Państwo Członkowskie wykonujące kontrole przewidziane w art. 4 dyrektywy 91/496/WE przy wprowadzeniu na terytorium Wspólnoty nie odmawia wjazdu na terytorium Wspólnoty: a) transportu koniowatych do bezpośredniego uboju, który spełnia wszystkie warunki art. 2, a w szczególności wymóg dotyczący czytelnego elektronicznego identyfikatora, pod warunkiem że właściwy organ w Państwie Członkowskim miejsca przeznaczenia poinformował o swojej zgodzie na ten transport i przynajmniej o zagadnieniach punktów 1, 2, 5, 6 i 8.5 świadectwa, o którym mowa w art. 2 ust. 1, graniczny posterunek kontroli w miejscu przywozu na terytorium Wspólnoty Europejskiej; b) koniowatych do hodowli i produkcji, spełniających warunki art. 3, pod warunkiem że właściwy organ w Państwie Członkowskim miejsca przeznaczenia poinformował o swojej zgodzie na przywóz właściwy organ Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za posterunek kontroli granicznej w miejscu przywozu na terytorium Wspólnoty Europejskiej. 2. Właściwe władze Państwa Członkowskiego odpowiedzialne za kontrolę przy wwozie koniowatych do Wspólnoty przesyłają Komisji najpóźniej do 25. każdego miesiąca raport zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV dla każdego miejsca wwozu, który będzie opisywał kontrole przeprowadzone w trakcie poprzedniego miesiąca i środki podjęte w celu poprawy braków wykazanych w zdrowiu i dobrostanie zwierząt. Artykuł 5 1. Właściwe władze Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia przywozu koniowatych, o których mowa w art. 2 i 3, zapewniają, że:

a) koniowate przeznaczone do bezpośredniego uboju wwożone zgodnie z art. 2 są transportowane bezpośrednio do docelowej ubojni, w której zostaną ubite w ciągu 72 godzin i nie później niż w ciągu 5 dni od przybycia do Wspólnoty;

b) identyfikatory wszczepialne (transpondery) są usuwane w ubojni docelowej i niszczone pod urzędowym nadzorem; dla celów kontrolnych podmioty prowadzące ubojnie przedstawiają właściwym władzom comiesięczny raport, w którym wskazany jest numer świadectwa weterynaryjnego każdego ubitego zwierzęcia, data uboju zwierzęcia oraz data zniszczenia transpondera widniejącego we właściwych świadectwach;

c) koniowate do hodowli i produkcji przywożone zgodnie z art. 3 pozostają przez pierwszych 30 dni od momentu wwozu do Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia w gospodarstwie miejsca przeznaczenia wskazanym w świadectwie weterynaryjnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1, chyba że zwierzę właściwie oznakowane zgodnie z decyzją 2000/68/WE jest przetransportowane do ubojni w celu natychmiastowego ubicia zgodnie z zakresem odpowiedzialności właściwych władz.

2. Właściwe władze w Państwie Członkowskim miejsca przeznaczenia w momencie przybycia zwierząt do ubojni lub w czasie ich pobytu w gospodarstwie miejsca przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. c), podejmują następujące kroki:

a) weryfikacja tożsamości zwierząt;

b) kontrola zdrowia i dobrostanu zwierząt;

c) wyrywkowe powtórzenie badań laboratoryjnych wymaganych zgodnie ze świadectwami zdrowia zwierząt w załącznikach I i III do niniejszej decyzji;

d) w przypadku gdy badania wykonane zgodnie z lit. c) dadzą wyniki niezgodne z deklaracją zawartą w świadectwach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1, przeprowadzona zostaje obowiązkowa weryfikacja genetyczna pochodzenia próbek na próbkach cieniowych, które zostaną zatrzymane na przynajmniej dwa miesiące przez laboratorium, które przeprowadziło pierwsze badanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 12 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.