Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18 - Strona 4

Strona 4 z 4

3. Właściwe władze odpowiedzialne za kontrolę w ubojniach przesyłają Komisji najpóźniej do 25. każdego miesiąca raport zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku V, który będzie opisywał kontrole przeprowadzone w trakcie poprzedniego miesiąca i środki podjęte w celu poprawy braków wykazanych w zdrowiu i dobrostanie zwierząt.

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/21

Artykuł 6 Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki, włącznie z, w odpowiednich przypadkach, przyjęciem koniecznych przepisów prawnych w celu zapewnienia, że koszty procedur administracyjnych wraz z kosztami wszelkich koniecznych badań laboratoryjnych związanych z przywozem koniowatych z Rumunii zgodnie z art. 2 i 3 niniejszej decyzji w pełni ponosi importer. Artykuł 7 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2004 r.

Artykuł 8 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

L 358/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

ZAŁĄCZNIK I

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/23

L 358/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/25

L 358/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

ZAŁĄCZNIK II DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/27

ZAŁĄCZNIK III

L 358/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/29

L 358/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/31

ZAŁĄCZNIK IV Raport posterunków kontroli granicznej, o których mowa w art. 4 ust. 2 Państwo Członkowskie: ....................................................................................................................................................................................... Nazwa posterunku kontroli granicznej: ......................................................................................................................................................... Rok: ................................................................ miesiąc: ................................................................

Liczba niezgodności (w liczbie koniowatych) Liczba koniowatych przedstawionych do wwozu Kontrola dokumentów Kontrola fizyczna Kontrola tożsamości Zdrowie zwierzęcia Dobrostan zwierzęcia

ZAŁĄCZNIK V Raport Państwa Członkowskiego, o którym mowa w art. 5 ust. 3 Państwo Członkowskie: ....................................................................................................................................................................................... Rok: ................................................................ miesiąc: ................................................................

Niezgodne

Niezgodne

Niezgodne

Suma

Suma

Suma

Suma

(*) Ta liczba odpowiada liczbie koni zadeklarowanych do wysyłki do Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia przez system TRACE lub ANIMO.

Niezgodne

Liczba koniowatych otrzymanych (*)

Liczba koniowatych sprawdzonych w miejscu przeznaczenia

Kontrola tożsamości

Badanie porównawcze

Weryfikacja genetyczna

Kontrola dobrostanu zwierzęcia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 12 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.