Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18

Strona 1 z 4
L 358/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/825/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rodziny koniowatych na ubój i przywozu zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz koniowatych do hodowli i produkcji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/E (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

Decyzja 93/197/EWG wymaga przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych z niektórych państw przypisanych do grupy sanitarnej „B” wykonania badań zdrowotnych w laboratoriach zatwierdzonych przez Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Dyrektywa Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (2) określa, w szczególności, definicję kategorii zwierząt koniowatych i wymogi identyfikacyjne.

Decyzja Komisji 94/467/WE (8) ustanawia gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 91/496/EWG.

(6)

(2)

Komisja przyjęła decyzję 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustalającą wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni, oraz zmieniającą decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (3).

(7)

Decyzja Komisji 2000/68/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniająca decyzję Komisji 93/623/EWG oraz ustanawiająca identyfikację hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (9) wymaga, aby do koniowatych w czasie ich przewozu, a w szczególności w trakcie transportu do ubojni, dołączony był dokument identyfikacyjny.

(3)

Zgodnie z powyższym wykazem Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wszystkich kategorii koniowatych z Rumunii na zasadach ustalonych dla krajów przypisanych do grupy „B” w decyzjach Komisji 92/260/WE (4), 93/195/EWG (5), 93/196/EWG (6) oraz 93/197/EWG (7) w odniesieniu do tymczasowego przywozu zarejestrowanych koni, ponownego przywozu po wywozie czasowym zarejestrowanych koni, przywozu zwierząt z

(8)

Wiele misji, jakie Biuro ds. Żywności i Weterynarii przeprowadziło w Rumunii z ramienia Państw Członkowskich na zatwierdzonych posterunkach kontroli granicznej, wielokrotnie wykazywało braki w warunkach, w jakich koniowate z Rumunii są przygotowywane do wywozu do Państw Członkowskich i transportowane na miejsce przeznaczenia. Braki te nie zostały, zgodnie z zaleceniami zawartymi w tych raportach, usunięte.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320). Dyrektywa sprostowana w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 128). (3) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 1. (4) Dz.U. L 130 z 15.5.1992, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/241/WE (Dz.U. L 74 z 12.3.2004, str. 19). (5) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/211/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 1). (6) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (7) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/241/WE (Dz.U. L 74 z 12.3.2004, str. 19).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 12 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.