Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 2

L 358/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Wspólnoty. Komisja jest w trakcie przygotowywania propozycji wieloletnich programów indykatywnych dla tych krajów i obszarów na lata 2005–2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2 zdanie pierwsze,

(6)

uwzględniając wniosek Komisji,

Wobec pozytywnej oceny działalności Agencji i faktu, że ramy pomocy wspólnotowej obejmują okres do 2006 r., istotne jest zapewnienie ciągłości wdrażania pomocy wspólnotowej. W związku z powyższym należy przedłużyć mandat Europejskiej Agencji Odbudowy do dnia 31 grudnia 2006 r.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Dnia 4 lutego 2003 r. w Federalnej Republice Jugosławii przyjęto Kartę Konstytucyjną zmieniającą nazwę kraju na „Serbia i Czarnogóra” (4). Należy uwzględnić tę zmianę nazwy.

Europejska Agencja Odbudowy wdraża pomoc wspólnotową przewidzianą w rozporządzeniu (WE) 2666/2000 (2) w Serbii i Czarnogórze, w tym w Kosowie, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

W rozporządzeniu (WE) nr 2667/2000 należy wprowadzić zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 (3) stosuje się do dnia 31 grudnia 2004 r.

W rozporządzeniu (WE) nr 2667/2000 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 stanowi, że Komisja przekazuje Radzie sprawozdanie w sprawie jego stosowania oraz propozycję dotyczącą statusu Agencji.

1) W art. 1 wyrazy „dla Federalnej Republiki Jugosławii” zastępuje się wyrazami „dla Serbii i Czarnogóry”. 2) W art. 2 ust. 1 lit. b) wyrazy „Federalnej Republiki Jugosławii” zastępuje się wyrazami „Serbii i Czarnogóry”. 3) W art. 4 ust. 10 wyrazy „dla Federalnej Republiki Jugosławii” zastępuje się wyrazami „dla Serbii i Czarnogóry”.

(4)

Dnia 4 czerwca 2004 r. Komisja opublikowała sprawozdanie.

(5)

Pomoc wspólnotowa dla Serbii i Czarnogóry, w tym dla Kosowa, określona w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii jest przewidziana w krajowych dokumentach strategicznych na lata 2002–2006, zgodnie z perspektywami finansowymi

4) Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14 Do dnia 31 grudnia 2005 r. Komisja złoży Radzie sprawozdanie o przyszłości mandatu Agencji. Wszelkie propozycje rozszerzenia mandatu Agencji poza 31 grudnia 2006 r. należy złożyć Radzie przez Komisję do dnia 31 marca 2006 r.”.

(4) W tym Kosowo, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

(1) Opinia wydana dnia 17 listopada 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2415/2001 (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 3). (3) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1646/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 16).

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/3

5) Artykuł 15 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15 Komisja może powierzyć Agencji wykonanie pomocy wspólnotowej ustalonej dla Serbii i Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na mocy rozporządzenia (WE) nr 1628/96.”.

6) W art. 16 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 18 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

 • Dz. U. L358 - 12 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.