Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 33

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449) (2004/827/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, uwzględniając wniosek złożony przez Australię, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ.

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się Państwa Członkowskie do wprowadzenia odstępstwa od art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do zakazów określonych w części A pkt 14 załącznika III do tej dyrektywy w stosunku do gleby pochodzącej z Australii. Aby kwalifikować się do odstępstwa, gleba podlega specjalnym warunkom przewidzianym w załączniku, musi być wprowadzona do Wspólnoty między dniem 20 listopada 2004 r. a dniem 31 stycznia 2005 r. oraz być przeznaczona do celów obrzędowych. Niniejsze upoważnienie pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich dalszych upoważnień lub procedur, które mogą być wymagane zgodnie z innymi ustawodawstwami. Artykuł 2 Państwa Członkowskie, które udzielają zezwolenia na odstępstwo na podstawie niniejszej decyzji, przedstawią Komisji stosowne sprawozdanie przed dniem 1 marca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2004 r. W imieniu Komisji,

Markos KYPRIANOU

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE gleba pochodząca z niektórych państw trzecich co do zasady nie może być wprowadzana do Wspólnoty. Australia wystąpiła o zgodę na wywóz do Wspólnoty małej ilości gleby pochodzącej z Australii, przeznaczonej do złożenia w celach obrzędowych na grobie obywatela australijskiego pochowanego w Belgii. Wspomniana gleba poddana zostanie odpowiedniej obróbce przed opuszczeniem Australii i zaopatrzona w stosowne urzędowe zaświadczenie wydane przez władze australijskie. Komisja uważa, że nie występuje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych jeżeli gleba poddana jest obróbce zaproponownej przez Australię. Z tego względu Państwa Członkowskie powinny na ograniczony okres być upoważnione do wprowadzenia odstępstwa w celu umożliwienia przywozu małych ilości gleby, z zastrzeżeniem szczególnych warunków jej obróbki.

(2)

(3)

(4)

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/102/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9).

L 358/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

ZAŁĄCZNIK Specjalne warunki mające zastosowanie do gleby pochodzącej z Australii korzystającej z odstępstwa przewidzianego w art. 1 niniejszej decyzji. 1) Gleba jest: a) ogrzewana w gorącym powietrzu w temperaturze nie niższej niż 121oC w czasie nie krótszym niż 2 godziny z chwilą osiągnięcia temperatury rdzenia, lub, b) napromieniowana promieniami gamma dawką w wysokości 50 kGray (5 mrad). 2) Do gleby dołączone jest świadectwo fitosanitarne wydane w Australii zgodnie z załącznikiem VII dyrektywy 2000/29/WE. Świadectwo w rubryce „Dodatkowa deklaracja” zawiera adnotację „Niniejsza przesyłka spełnia warunki określone w decyzji Komisji 2004/…/WE”. 3) Przed wprowadzeniem do Wspólnoty importer oficjalnie informuje właściwe organy w Państwie Członkowskim, w którym dokonuje się wprowadzenia, o: a) ilości gleby, b) pochodzeniu gleby, c) przewidywanej dacie wprowadzenia, d) miejscu przeznaczenia gleby, 4) Gleba przeznaczona jest wyłącznie do lokalizacji, która była zgłoszona właściwym organom zgodnie z pkt. 3 lit. d). W przypadku gdy miejsce przeznaczenia położone jest w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym glebę wprowadza się do Wspólnoty, właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym następuje wwóz, z chwilą otrzymania wspomnianej powyżej uprzedniej notyfikacji od importera powiadomią właściwe organy Państwa Członkowskiego przeznaczenia o zamierzonej lokalizacji gleby.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 18 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

 • Dz. U. L358 - 12 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.