Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 6

L 358/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W związku z powyższym przychylenie się do wniosku jest właściwe. Pożądane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym skorzystania z niego najszybciej, jak to tylko możliwe. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych, utworzonego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

(6)

Protokół ustaleń między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie uzgodnień w dziedzinie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych, parafowany dnia 31 grudnia 1994 r. (2), przewiduje, że niektóre wnioski ze strony Republiki Indii o tak zwaną „wyjątkową elastyczność” powinny być rozpatrywane przychylnie. Republika Indii przedłożyła wniosek o dokonanie przesunięć między kategoriami w dniu 13 października 2004 r. Przesunięcia wnioskowane przez Republikę Indii mieszczą się w granicach przepisów dotyczących zasady elastyczności określonej w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, tak jak jest to określone w jego załączniku VIII kolumna 9.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W roku kontyngentowym 2004 dozwolone są przesunięcia między limitami ilościowymi dotyczącymi wyrobów włókienniczych pochodzących z Republiki Indii, zgodnie z Załącznikiem. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1627/2004 (Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 153 z 27.6.1996, str. 53.

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/7

ZAŁĄCZNIK

664 Indie Jednostka Dostosowany poziom roboczy Ilość w jednostkach

Dostosowanie Nowy dostosowany poziom roboczy

Grupa

Kat.

Limit na 2004 r.

Ilość w tonach

%

Elastyczność

IA IB IB IB

3 4 5 6

kg szt. szt. szt.

38 567 000 100 237 000 53 303 000 13 706 000

34 138 690 118 908 122 51 901 809 15 876 615

– 4 000 000 6 480 000 9 060 000 1 760 000

– 4 000 1 000 2 000 1 000

– 10,4 6,5 17,0 12,8

Przesunięcie do kategorii 4, 5, 6 Przesunięcie z kategorii 3 Przesunięcie z kategorii 3 Przesunięcie z kategorii 3

30 138 690 125 388 122 60 961 809 17 636 615

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 18 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

 • Dz. U. L358 - 12 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

 • Dz. U. L358 - 10 z 20043.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.