Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2074/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 11

Strona 1 z 14
4.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 359/11

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2074/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

pierścieniami (kody TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 12 oraz 8305 10 00 19) zostały podniesione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/2000 (3) do 51,2 % dla WWS i do 78,8 % dla wszystkich pozostałych spółek w ChRL.

uwzględniając rozporządzenie Rady grudnia 1995 r. w sprawie ochrony wozem z krajów nie będących („rozporządzenie podstawowe”), w ust. 2,

(WE) nr 384/96 z dnia 22 przed dumpingowym przyczłonkami Wspólnoty (1) szczególności jego art. 11

(3)

Od czerwca 2002 r. na przywóz KMS pochodzących z Indonezji obowiązują środki antydumpingowe i wyrównawcze. Środki te, które nie podlegają obecnemu przeglądowi, zostały nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 976/2002 oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 977/2002 z 4 czerwca 2002 r. (4).

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W następstwie dochodzenia w sprawie domniemanego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 119/97, przez przywozy KMS z Wietnamu, rozporządzeniem Rady (WE) nr 1208/2004 (5) omawiane środki rozszerzono na przywozy dostarczane z Wietnamu.

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

W styczniu 1997 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 119/97 (2) nałożyło ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych („KMS”) pochodzących, inter alia, z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „państwo będące przedmiotem sprawy”). Ostateczna stawka celna mająca zastosowanie do stawki netto, cena franco granica Wspólnoty przed ocleniem, wynosiła 32,5 % dla World Wide Stationery Mfg („WWS”), spółki, której przyznano indywidualne traktowanie oraz 39,4 % dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw w ChRL. Te stawki celne miały zastosowanie dla KMS innych niż z 17 lub 23 pierścieniami (kody TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 12 oraz 8305 10 00 19), a KMS z 17 i 23 pierścieniami (kody TARIC 8305 10 00 21, 8305 10 00 22 oraz 8305 10 00 29) podlegały opłacie celnej równej różnicy pomiędzy minimalną ceną importową („MCI”) 325 EUR za 1 000 sztuk i ceną franco granica Wspólnoty, przed ocleniem ilekroć ta ostatnia była niższa od MCI.

(5)

Dochodzenie w sprawie domniemanego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 119/97, przez przywozy KMS z Tajlandii, bez względu na to, czy deklarowane jako pochodzące z Tajlandii, czy nie, zostało wszczęte w kwietniu 2004 r. (6).

(6)

Obydwa dochodzenia wymienione w dwóch powyższych punktach były prowadzone niezależnie od bieżącego dochodzenia.

2. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu

(7)

(2)

We wrześniu 2000 r., w odpowiedzi na wniosek w sprawie rozpoczęcia przeglądu przeciwko absorpcji dotyczącego wyżej wymienionych środków, złożony zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego, stawki celne mające zastosowanie do KMS innymi niż z 17 lub 23

W następstwie publikacji zawiadomienia w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania środków antydumpingowych na przywóz niektórych KMS pochodzących z ChRL (7), 23 października 2001 r., Komisja otrzymała wniosek o przegląd tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 250 z 5.10.2000, str. 1. L 150 z 8.6.2002, str. 1 i str. 17. L 232 z 1.7.2004, str. 1. L 127 z 29.4.2004, str. 67. C 122 z 25.4.2001, str. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L359 - 65 z 20044.12.2004

  Decyzja 2004/833/WPZiB Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej do CEDEAO w ramach moratorium dotyczącego ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej

 • Dz. U. L359 - 62 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4538) (1)

 • Dz. U. L359 - 61 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) i na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4506) (1)

 • Dz. U. L359 - 55 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2004 r. kończąca przyspieszony przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 2164/98 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

 • Dz. U. L359 - 54 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L359 - 46 z 20044.12.2004

  Deklaracja Intencji

 • Dz. U. L359 - 33 z 20044.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L359 - 32 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji Intencji

 • Dz. U. L359 - 30 z 20044.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

 • Dz. U. L359 - 28 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2077/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L359 - 25 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. dostosowujące po raz pierwszy załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 w sprawie nawozów (EDDHSA i superfosfat potrójny) (1)

 • Dz. U. L359 - 23 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L359 - 1 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.