Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 33

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2004-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 33

Strona 1 z 11
4.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 359/33

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA i KSIĘSTWO ANDORY zwane dalej, w zależności od kontekstu „Umawiającą się Stroną” lub „Umawiającymi się Stronami”, Mając na celu wprowadzenie środków równoważnych do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, zwanej dalej „dyrektywą”, w ramach współpracy, w której brany jest pod uwagę słuszny interes każdej z Umawiających się Stron i w kontekście, w którym inne kraje trzecie będące w podobnej sytuacji do tej, w jakiej znajduje się Księstwo Andory, zastosują środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie, ZGODZIŁY SIĘ ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

Artykuł 1 Cel 1. W ramach współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Księstwem Andory, dochody z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osiągane w Księstwie Andory na rzecz faktycznych odbiorców, będących osobami fizycznymi uznawanymi za osoby mające miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim Wspólnoty Europejskiej zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 3 Umowy, podlegają podatkowi potrącanemu u źródła przez podmioty wypłacające mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Księstwa Andory na warunkach określonych w art. 7 niniejszej Umowy. Podatek u źródła jest pobierany, o ile nie została zastosowana procedura dobrowolnego ujawnienia, o której mowa w art. 9. Dochód odpowiadający kwocie podatku u źródła pobranego zgodnie z art. 7 i 9 podlega podziałowi pomiędzy Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Księstwo Andory, zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 8. W celu zapewnienia równoważności środków przewidzianych niniejszą Umową z dyrektywą, środki te uzupełnia się poprzez ustanowienie wymiany informacji na wniosek, o której mowa w art. 12, oraz poprzez procedury konsultacji i przeglądu, o których mowa w art. 13. 2. Umawiające się Strony podejmują niezbędne środki mające na celu zapewnienie stosowania niniejszej Umowy. Księstwo Andory przyjmie w szczególności wszelkie niezbędne instrumenty zapewniające wykonywanie zadań wymaganych dla stosowania niniejszej Umowy przez podmioty wypłacające mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużników wierzytelności przynoszącej odsetki, jak również wyraźnie określi w przepisach procedury i kary.

Artykuł 2 Definicja faktycznego odbiorcy 1. Dla celów niniejszej Umowy, określenie „faktyczny odbiorca” oznacza każdą osobę fizyczną, której wypłacane są odsetki lub każdą osobę fizyczną, na rzecz której zabezpieczana jest wypłata odsetek, chyba że taka osoba dostarczy dowód, że dana wypłata nie została dokonana lub zabezpieczona na jej rzecz, jeżeli: a) działa ona jako podmiot wypłacający, w rozumieniu art. 4; lub b) działa ona w imieniu osoby prawnej podmiotu, którego zyski podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne dłużne papiery wartościowe, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Członkowskim Wspólnoty Europejskiej lub w Księstwie Andory; lub c) działa ona w imieniu osoby fizycznej, będącej faktycznym odbiorcą i informuje podmiot wypłacający o tożsamości tego odbiorcy zgodnie z art. 3 ust. 1. 2. Jeżeli podmiot wypłacający dysponuje informacjami wskazującymi na to, iż osoba fizyczna, która otrzymuje wypłatę odsetek lub na rzecz której wypłata odsetek jest zabezpieczana, może nie być faktycznym odbiorcą, to podmiot taki jest obowiązany do podjęcia stosownych kroków mających na celu ustalenie tożsamości faktycznego odbiorcy zgodnie z art. 3 ust. 1. Jeśli podmiot wypłacający nie jest w stanie zidentyfikować faktycznego odbiorcy, wówczas uznaje daną osobę fizyczną za faktycznego odbiorcę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L359 - 65 z 20044.12.2004

  Decyzja 2004/833/WPZiB Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej do CEDEAO w ramach moratorium dotyczącego ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej

 • Dz. U. L359 - 62 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4538) (1)

 • Dz. U. L359 - 61 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) i na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4506) (1)

 • Dz. U. L359 - 55 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2004 r. kończąca przyspieszony przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 2164/98 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

 • Dz. U. L359 - 54 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L359 - 46 z 20044.12.2004

  Deklaracja Intencji

 • Dz. U. L359 - 32 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji Intencji

 • Dz. U. L359 - 30 z 20044.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

 • Dz. U. L359 - 28 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2077/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L359 - 25 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. dostosowujące po raz pierwszy załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 w sprawie nawozów (EDDHSA i superfosfat potrójny) (1)

 • Dz. U. L359 - 23 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L359 - 11 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2074/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L359 - 1 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.