Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 65

Tytuł:

Decyzja 2004/833/WPZiB Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej do CEDEAO w ramach moratorium dotyczącego ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej

Data ogłoszenia:2004-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 65

Strona 1 z 2
4.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 359/65

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA 2004/833/WPZiB RADY z dnia 2 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej do CEDEAO w ramach moratorium dotyczącego ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 1. Aby zrealizować cele określone w art. 1, Prezydencja wyznaczy kierownika projektu, który będzie pracował w Abudży w Nigerii. 2. Kierownik projektu będzie wykonywać swoje obowiązki pod kierownictwem Prezydencji. 3. Kierownik projektu będzie przekazywał regularnie sprawozdania Radzie lub instytucjom wyznaczonym za pośrednictwem Prezydencji zwspomaganej przez Sekretarza Generalnego/ Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB. 4. W ramach wykonywania swoich obowiązków kierownik projektu będzie współpracował w zależności od potrzeb z misjami Państw Członkowskich i Komisji znajdującymi się na miejscu. Artykuł 3 Wykonanie niniejszej decyzji pod względem finansowym zostaje powierzone Komisji. W tym celu zawiera ona umowę dotyczącą finansowania z CEDEAO odnoszącą się do warunków wykorzystania wkładu Unii Europejskiej, który przyjmie formę bezzwrotnej pomocy. Pomoc ta będzie wykorzystana między innymi do pokrycia w okresie dwunastu miesięcy wynagrodzeń, kosztów podróży, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do stworzenia jednostki ds. ręcznej broni strzeleckiej w ramach sekretariatu technicznego CEDEAO, a także do przekształcenia moratorium w konwencję o ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej między członkami CEDEAO. Umowa dotycząca finansowania, która zostanie zawarta, określać będzie, że CEDEAO zadba o to, by wkład Unii Europejskiej do projektu był wykorzystany w przejrzysty, odpowiadający jego znaczeniu sposób. Artykuł 4 1. Finansowa kwota referencyjna do celów określonych w art. 1 wynosi 515 000 EUR. 2. Prezydencja i Komisja przedstawiają właściwym organom Rady okresowe sprawozdania dotyczące spójności działań Unii Europejskiej w dziedzinie ręcznej broni strzeleckiej broni lekkiej uwzględniając w szczególności polityki w zakresie rozwoju zgodnie z art. 9 ust. 1 wspólnego działania 2002/589/WPZiB. Komisja przedstawia bardziej szczegółowe sprawozdanie dotyczące aspektów, o których mowa w art. 3 zdanie pierwsze. Informacje te powinny być między innymi oparte na regularnych sprawozdaniach przekazywanych przez CEDEAO w ramach stosunku umownego z Komisją.

uwzględniając wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (1), a w szczególności jego art. 3 w powiązaniu z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nadmierne i niekontrolowane gromadzenie oraz rozpowszechnianie ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa oraz zmniejszają perspektywy trwałego rozwoju; dotyczy to w szczególności Afryki Zachodniej; W dążeniu do celów określonych w art. 1 wspólnego działania 2002/589/WPZiB Unia Europejska zamierza działać w ramach właściwych organizacji międzynarodowych, aby wspierać środki służące budowaniu zaufania. W tym znaczeniu, niniejsza decyzja przeznaczona jest do wykonania tego wspólnego działania; Unia Europejska uważa, że wkład finansowy oraz pomoc techniczna przyczyniłyby się do skonsolidowania inicjatywy Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO) w zakresie ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej, Unia Europejska ma w związku z tym zamiar udzielić pomocy finansowej i technicznej Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej zgodnie z tytułem II wspólnego działania 2002/589/WPZiB,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 359 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L359 - 62 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4538) (1)

 • Dz. U. L359 - 61 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) i na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4506) (1)

 • Dz. U. L359 - 55 z 20044.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2004 r. kończąca przyspieszony przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 2164/98 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

 • Dz. U. L359 - 54 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L359 - 46 z 20044.12.2004

  Deklaracja Intencji

 • Dz. U. L359 - 33 z 20044.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L359 - 32 z 20044.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji Intencji

 • Dz. U. L359 - 30 z 20044.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

 • Dz. U. L359 - 28 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2077/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L359 - 25 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. dostosowujące po raz pierwszy załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 w sprawie nawozów (EDDHSA i superfosfat potrójny) (1)

 • Dz. U. L359 - 23 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L359 - 11 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2074/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L359 - 1 z 20044.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.