Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i 1458/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze wieprzowiny

Data ogłoszenia:2004-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 12

Strona 1 z 2
L 360/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2083/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i 1458/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2) (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i (WE) nr 1458/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. dotyczące wprowadzenia koncesji znajdujących się na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2), w szczególności jego art. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1432/94 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 lit. b) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „b) Wniosek o pozwolenie powinien zawierać numer porządkowy i może odnosić się do dwóch różnych kodów nomenklatury scalonej (CN), ale pochodzących z jednego kraju.”; 2) załączniki zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Załączniki od I do IV do rozporządzenia (WE) nr 1458/2003 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu uproszczenia zarządzania kontyngentami przywozowymi i umożliwienia ich obsługi drogą elektroniczną należy ustanowić w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1432/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania w sektorze wieprzowiny uzgodnień dotyczących przywozu przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i inne produkty rolne (3) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1458/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny (4), odniesienie w postaci numeru porządkowego odpowiadającego każdemu kontyngentowi.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 258/2004 (Dz.U. L 44 z 14.2.2004, str. 14). (2) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1. (3) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1006/2001 (Dz.U. L 140 z 24.5.2001, str. 13). (4) Dz.U. L 208 z 19.8.2003, str. 3.

7.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/13

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I STAWKA CELNA 0%

(w tonach) Nr porządkowy Kod CN Od 1 stycznia do 31 grudnia

09.4046

0203 19 13 0203 29 15

7 000

ZAŁĄCZNIK II Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1432/94 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI/D/2 – Sektor wieprzowiny

Wniosek o pozwolenie na przywóz według stawki celnej 0% Data Okres

Państwo Członkowskie: Nadawca: Osoba kontaktowa: Telefon: Faks:

Odbiorca: DG AGRI/D/2 – Faks (32-2) 298 87 94

Nr porządkowy Ilość wnioskowana

09.4046

ZAŁĄCZNIK III Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1432/94 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI/D/2 – Sektor wieprzowiny

Wniosek o pozwolenie na przywóz Data Okres

Państwo Członkowskie:

Nr porządkowy

Kod CN

Wnioskodawca (nazwisko/nazwa i adres)

Ilość (w tonach)

09.4046 Łączna ilość produktu w tonach

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 32 z 20047.12.2004

  Decyzja Rady 2004/837/WPZiB z dnia 6 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 30 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniająca oraz zawierająca sprostowanie decyzji 2004/4/WE upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4602)

 • Dz. U. L360 - 28 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4544) (1)

 • Dz. U. L360 - 22 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy, który Hiszpana zamierza wprowadzić na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1630)

 • Dz. U. L360 - 20 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2085/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L360 - 19 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 w odniesieniu do terminu wypłacania pomocy na utrzymanie gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek na mniejszych wyspach Morza Egejskiego

 • Dz. U. L360 - 8 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/96 ustanawiające regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. L360 - 6 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

 • Dz. U. L360 - 4 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu produktów dostarczanych jako pomoc żywnościowa, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 3 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2079/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

 • Dz. U. L360 - 1 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2078/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.