Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy, który Hiszpana zamierza wprowadzić na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1630)

Data ogłoszenia:2004-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 22

Strona 1 z 6
L 360/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy, który Hiszpana zamierza wprowadzić na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1630)

(Wyłącznie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2004/834/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Hiszpania zgłosiła uwagi w liście z 24 września 2002 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, po umożliwieniu zainteresowanym stronom przedstawienia uwag zgodnie z tym artykułem (1) oraz uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Komisja otrzymała odnośne uwagi od zainteresowanych. Przekazała je Hiszpanii w celu umożliwienia jej odniesienia się do nich.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY (7)

I. PROCEDURA (1)

Nazwa systemu: system pomocy na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek.

W liście z 5 czerwca 2001 r. władze Hiszpanii zgłosiły Komisji pomoc na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek, opisaną w decyzji o wszczęciu procedury zgodnie z postanowieniami art. 88 ust. 3 Traktatu. W telefaksach z 28 czerwca i 12 września 2001 r. oraz z 29 stycznia i 29 kwietnia 2002 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, które przedłożono jej w listach z 27 lipca 2001 r. oraz z 17 stycznia, 4 marca i 12 czerwca 2002 r. W liście z 12 czerwca 2002 r. władze Hiszpanii potwierdziły, iż dostarczone informacje są pełne i wystarczające oraz wnioskowały do Komisji o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie zgodności pomocy. W liście z 17 lipca 2002 r. Komisja poinformowała Hiszpanię o swojej decyzji o wszczęciu procedury przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do przedmiotowego systemu pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w zakresie przedmiotowej pomocy.

(8)

Budżet: 20 milionów ESP (120 200 EUR) na rok 2001.

(2)

(9)

Okres: nieograniczony.

(10)

Beneficjenci: cztery organizacje producentów oliwy z oliwek z Ekstremadury.

(11)

Cel pomocy: wsparcie tych organizacji w zarządzaniu pomocą na produkcję oliwy z oliwek.

(3)

(12)

(4)

Możliwe skutki pomocy: zniekształcenie konkurencji, faworyzowanie pewnych producentów oliwy z oliwek, pogwałcenie zasad funkcjonowania odpowiedniej wspólnej organizacji rynku.

(13) Dz.U. C 222 z 18.9.2002, str. 18. (2) Patrz przypis nr 1. (1)

Intensywność pomocy, koszty kwalifikujące się do subwencji, kumulacja: od 1 500 do 2 000 ESP od wniosku przekazanego przez organizację.

7.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/23

(14) (15)

Poniżej opisano powody wszczęcia procedury. Projekt zgłoszonego dekretu władz regionalnych przewiduje przyznanie pomocy organizacjom producentów oliwy z oliwek zajmujących się zarządzaniem i kontrolą pomocy na produkcję oliwy oraz oliwek jadalnych. Pomoc ma formę subwencji obliczonej na podstawie ilości przekazanych wniosków o pomoc. Organizacje te prowadzą działalność administracyjną i nie zajmują się obrotem oliwą. Beneficjentami są, według władz Hiszpanii, cztery organizacje stowarzyszające 11 500 producentów. Organizacje te są uznane zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1). Pomoc przypadająca na każdy z pierwszych 1 200 przekazanych wniosków wynosi 1 500 ESP (9,02 EUR); kwota ta może być większa, jeżeli ilość rozpatrzonych wniosków zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim, i może wynosić od 1 600 ESP (9,62 EUR) do 2 000 ESP (12,02 EUR) od jednego wniosku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 32 z 20047.12.2004

  Decyzja Rady 2004/837/WPZiB z dnia 6 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 30 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniająca oraz zawierająca sprostowanie decyzji 2004/4/WE upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4602)

 • Dz. U. L360 - 28 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4544) (1)

 • Dz. U. L360 - 20 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2085/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L360 - 19 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 w odniesieniu do terminu wypłacania pomocy na utrzymanie gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek na mniejszych wyspach Morza Egejskiego

 • Dz. U. L360 - 12 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i 1458/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L360 - 8 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/96 ustanawiające regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. L360 - 6 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

 • Dz. U. L360 - 4 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu produktów dostarczanych jako pomoc żywnościowa, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 3 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2079/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

 • Dz. U. L360 - 1 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2078/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.