Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4544) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 28

L 360/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4544)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/835/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

(7)

Decyzje Komisji 92/139/EWG (2), 92/140/EWG (3), 92/141/EWG (4), 92/281/EWG (5), 92/282/EWG (6), 92/342/EWG (8), 92/344/EWG (9), 92/283/EWG (7), 10), 11), 92/345/EWG ( 92/379/EWG ( 92/480/EWG (12), 94/964/WE (13) i 95/141/WE (14) zatwierdzają plany zatwierdzania zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi, przedłożone przez Danię, Irlandię, Francję, Zjednoczone Królestwo, Portugalię, Niderlandy, Niemcy, Grecję, Hiszpanię, Belgię, Włochy, Finlandię i Szwecję. Ze względu na zmiany w sektorze drobiu wyżej wymienione Państwa Członkowskie oraz Austria zostały poproszone o aktualizację swoich planów i ponowne ich przedłożenie Komisji. Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja przedłożyły Komisji plany zatwierdzania zakładów zajmujących się handlem wewnątrznwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi. Plany te spełniają kryteria ustanowione w dyrektywie 90/539/EWG i pozwalają na osiągnięcie założonych celów pod warunkiem ich skutecznego wdrożenia.

Dla zachowania spójności i jasności ustawodawstwa wspólnotowego należy zatwierdzić zmienione plany przedłożone przez Państwa Członkowskie oraz plany przedłożone przez nowe Państwa Członkowskie i Austrię. W związku z tym decyzje 92/139/EWG, 92/140/EWG, 92/141/EWG, 92/281/EWG, 92/282/EWG, 92/283/EWG, 92/342/EWG, 92/344/EWG, 92/345/EWG, 92/379/EWG, 92/480/EWG, 94/964/WE i 95/141/WE powinny zostać uchylone i zastąpione niniejszą decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zatwierdza się plany i zmienione plany zatwierdzania zakładów zajmujących się handlem wewnętrznwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi, przedłożone przez Państwa Członkowskie wymienione w Załączniku. Artykuł 2 Uchyla się decyzje 92/139/EWG, 92/140/EWG, 92/141/EWG, 92/281/EWG, 92/282/EWG, 92/283/EWG, 92/342/EWG, 92/344/EWG, 92/345/EWG, 92/379/EWG, 92/480/EWG, 94/964/WE i 95/141/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 58 z 3.3.1992, str. 27. (3) Dz.U. L 58 z 3.3.1992, str. 28. (4) Dz.U. L 58 z 3.3.1992, str. 29. (5) Dz.U. L 150 z 2.6.1992, str. 23. (6) Dz.U. L 150 z 2.6.1992, str. 24. (7) Dz.U. L 150 z 2.6.1992, str. 25. (8) Dz.U. L 188 z 8.7.1992, str. 39. (9) Dz.U. L 188 z 8.7.1992, str. 41. (10) Dz.U. L 188 z 8.7.1992, str. 42. (11) Dz.U. L 198 z 17.7.1992, str. 53. (12) Dz.U. L 284 z 29.9.1992, str. 27. (13) Dz.U. L 371 z 31.12.1994, str. 30. (14) Dz.U. L 92 z 25.4.1995, str. 25.

7.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/29

ZAŁĄCZNIK Lista Państw Członkowskich, o których mowa w art. 1

Kod Państwo

AT BE CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LV LT MT NL PL PT SE SI SK UK

Austria Belgia Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Estonia Grecja Hiszpania Finlandia Francja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Malta Niderlandy Polska Portugalia Szwecja Słowenia Słowacja Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 32 z 20047.12.2004

  Decyzja Rady 2004/837/WPZiB z dnia 6 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 30 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniająca oraz zawierająca sprostowanie decyzji 2004/4/WE upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4602)

 • Dz. U. L360 - 22 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy, który Hiszpana zamierza wprowadzić na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1630)

 • Dz. U. L360 - 20 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2085/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L360 - 19 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 w odniesieniu do terminu wypłacania pomocy na utrzymanie gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek na mniejszych wyspach Morza Egejskiego

 • Dz. U. L360 - 12 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i 1458/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L360 - 8 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/96 ustanawiające regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. L360 - 6 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

 • Dz. U. L360 - 4 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu produktów dostarczanych jako pomoc żywnościowa, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 3 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2079/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

 • Dz. U. L360 - 1 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2078/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.