Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniająca oraz zawierająca sprostowanie decyzji 2004/4/WE upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4602)

Data ogłoszenia:2004-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 30

L 360/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniająca oraz zawierająca sprostowanie decyzji 2004/4/WE upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4602) (2004/836/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dzeniem do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie, pod warunkiem że zostaną spełnione specjalne warunki. W związku z tym należy zezwolić na wprowadzenie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L., pochodzących z Egiptu, dla sezonu przywozowego 2004/2005.

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

Ponadto należy poprawić pewne błędy w tekście. W związku z tym decyzja 2004/4/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Na mocy decyzji Komisji 2004/4/WE (2) bulwy Solanum tuberosum L. pochodzące z Egiptu nie mogą co do zasady być wprowadzane do Wspólnoty. Jednakże, dla sezonu przywozowego 2003/2004, zezwala się na wprowadzenie do Wspólnoty tychże bulw z „obszarów wolnych od szkodników”, z zastrzeżeniem specjalnych warunków.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/4/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 datę „2004/2005”; b) w ust. 2 datę „2004/2005”; „2003/2004” zastępuje się datą

(2)

W sezonie przywozowym 2003/2004 odnotowano szereg przypadków wykrycia Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith i Egipt sam podjął decyzję zakazu wszelkiego wywozu egipskich ziemniaków do Wspólnoty od dnia 9 kwietnia 2004 r.

„2003/2004”

zastępuje

się

datą

(3)

Sytuacja została poddana ponownej ocenie. Egipt poinformował Komisję o podjęciu rygorystycznych środków przeciwko producentom, inspektorom, eksporterom i punktom pakowania, które naruszają egipskie instrukcje dotyczące wywozu ziemniaków przeznaczonych do Wspólnoty. Podjęto dodatkowe środki odnośnie do identyfikacji obszarów wolnych od szkodników, skrócenia okresu ważności Świadectwa Fitosanitarnego z 15 do 7 dni, zwiększenia liczby inspektorów, ściślejszych zasad etykietowania opakowań oraz rygorystycznych przepisów dotyczących przedsiębiorstw, które chcą wywieźć ziemniaki do Wspólnoty.

2) w art. 3 datę „2003/2004” zastępuje się datą „2004/2005”; 3) w art. 4 datę „30 sierpnia 2004 r.” zastępuje się datą „30 sierpnia 2005 r.”; 4) w art. 7 datę „30 września 2004 r.” zastępuje się datą „30 września 2005 r.”; 5) w Załączniku wprowadza się następujące zmiany:

(4)

W świetle informacji dostarczonej przez Egipt Komisja ustaliła, że nie występuje ryzyko rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith wraz z wprowa-

a) w pkt 1 lit. a) skreśla się wyrazy „jak ustanowiła to Komisja”; b) w pkt. 1 lit. b) ppkt iii) datę „2003/2004” zastępuje się datą „2004/2005”;

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/102/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9). (2) Dz.U. L 2 z 6.1.2004, str. 50.

7.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/31

c) w pkt. 1 lit. b) ppkt iii) tiret drugie datę „1 stycznia 2004 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2005 r.”; d) pkt 1 lit. b) ppkt x) zastępuje się następującym podpunktem: „x) jasne oznakowanie każdej paczki, opieczętowanej pod kontrolą właściwych organów egipskich, z nieusuwalnym wskazaniem odpowiedniego urzędowego numeru kodowego, jak podano w wykazie »zatwierdzonych obszarów wolnych od szkodników« zebranych na mocy art. 2 niniejszej decyzji, oraz odpowiedniego numeru serii”; e) w pkt. 1 lit. b) ppkt xii) datę „1 stycznia 2004 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2005 r.”;

f)

w pkt. 5 akapit drugi datę „2003/2004” zastępuje się datą „2004/2005”. Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 32 z 20047.12.2004

  Decyzja Rady 2004/837/WPZiB z dnia 6 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 28 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4544) (1)

 • Dz. U. L360 - 22 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy, który Hiszpana zamierza wprowadzić na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1630)

 • Dz. U. L360 - 20 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2085/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L360 - 19 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 w odniesieniu do terminu wypłacania pomocy na utrzymanie gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek na mniejszych wyspach Morza Egejskiego

 • Dz. U. L360 - 12 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i 1458/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L360 - 8 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/96 ustanawiające regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. L360 - 6 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

 • Dz. U. L360 - 4 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu produktów dostarczanych jako pomoc żywnościowa, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 3 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2079/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

 • Dz. U. L360 - 1 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2078/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.