Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu produktów dostarczanych jako pomoc żywnościowa, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 4

L 360/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2080/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu produktów dostarczanych jako pomoc żywnościowa, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp — Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe — Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi — Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια — Community food aid — Action No …/… or National food aid — Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale — Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale — Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts — Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais — Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély — Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali — Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp — Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa — Ajuda alimentar comunitária — Acćão n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional — Potravinová pomoc Spoločenstva – Akcia č. …/… alebo Národná potravinová pomoc

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na przystąpienie do Wspólnoty Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”, należy dostosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 2298/2001 (1) i ustalić niektóre wpisy w językach nowych Państw Członkowskich. Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie (WE) nr 2298/2001,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2298/2001 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. W dokumencie używanym do wniosku o dopłatę określoną w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 oraz, dodatkowo do wymagań art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, w rubryce 20 wniosku o pozwolenia i w samym pozwoleniu wywozowym zostanie wprowadzony jeden z następujących wpisów: — Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional — Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

(1) Dz.U. L 308 z 27.11.2001 r., str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 688/2004 (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 15).

7.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/5

— Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani — Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu — Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/…. eller Nationellt livsmedelsbistånd. Wskazany numer działania to ten wyszczególniony w ogłoszeniu o przetargu. Dodatkowo kraj przeznaczenia zostanie wskazany w rubryce 7, zarówno we wniosku o wydanie pozwolenia, jak i w samym pozwoleniu.”

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.. Jednakże nie wpływa ono na ważność dokumentów wskazanych w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2298/2001 wydanych między dniem 1 maja 2004 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 360 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 32 z 20047.12.2004

  Decyzja Rady 2004/837/WPZiB z dnia 6 grudnia 2004 r. dotycząca wykonania wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L360 - 30 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniająca oraz zawierająca sprostowanie decyzji 2004/4/WE upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4602)

 • Dz. U. L360 - 28 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4544) (1)

 • Dz. U. L360 - 22 z 20047.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy, który Hiszpana zamierza wprowadzić na rzecz organizacji producentów oliwy z oliwek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1630)

 • Dz. U. L360 - 20 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2085/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L360 - 19 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 w odniesieniu do terminu wypłacania pomocy na utrzymanie gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek na mniejszych wyspach Morza Egejskiego

 • Dz. U. L360 - 12 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i 1458/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L360 - 8 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/96 ustanawiające regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. L360 - 6 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

 • Dz. U. L360 - 3 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2079/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

 • Dz. U. L360 - 1 z 20047.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2078/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.