Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4546) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 40

L 361/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4546)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/839/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie na ich terytoria psów i kotów poniżej trzeciego miesiąca życia, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, z państw trzecich wymienionych odpowiednio w części B i C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003, na warunkach co najmniej tożsamych z warunkami ustanowionymi w art. 5 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia. 2. Zabronione jest dalsze przemieszczanie do innych Państw Członkowskich zwierząt wprowadzonych zgodnie z ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, w których zwierzę ma zostać przemieszczone zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 988/2003 do Państwa Członkowskiego niewymienionego w części A załącznika II do przedmiotowego rozporządzenia. Kiedy dane zwierzęta przekroczą trzeci miesiąc życia, dalsze przemieszczanie tych zwierząt, wprowadzonych zgodnie z ust. 1, do innych Państw Członkowskich wymienionych w części A załącznika II do omawianego rozporządzenia odbywa się zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 6.1 rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty psów i kotów. Warunki te różnią się w zależności od statusu państwa trzeciego pochodzenia i Państwa Członkowskiego przeznaczenia. Artykuł 8 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że należy ustanowić warunki wprowadzania nieszczepionych kotów i psów poniżej trzeciego miesiąca życia z państw trzecich wymienionych odpowiednio w częściach B i C załącznika II do przedmiotowego rozporządzenia. Warunki te powinny być tożsame z warunkami stosowanymi w przypadku przemieszczania nieszczepionych młodych kotów i psów między Państwami Członkowskimi. Należy niezwłocznie zacząć stosować niniejszą decyzję, ponieważ rozporządzenie (WE) nr 998/2003 jest już stosowane, ponadto leży to w interesie europejskich właścicieli zwierząt domowych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(3)

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 11 grudnia 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1994/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 17).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L361 - 54 z 20048.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 296 z 21.9.2004)

 • Dz. U. L361 - 41 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005 oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4600)

 • Dz. U. L361 - 21 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję stacjom telewizyjnym France 2 i France 3 (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4497) (1)

 • Dz. U. L361 - 15 z 20048.12.2004

  Praktyczne instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L361 - 10 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2089/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L361 - 3 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2088/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2497/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Chorwacji oraz na niektóre wina pochodzące z Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Słowenii

 • Dz. U. L361 - 1 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2087/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.