Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005 oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4600)

Data ogłoszenia:2004-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41

Strona 1 z 11
8.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 361/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005 oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4600) (2004/840/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do wkładu finansowego Wspólnoty w 2005 r. (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 6 oraz art. 29 i 32,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na znaczenie tych programów dla osiągnięcia celów Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt właściwe jest ustalenie, że wkład finansowy Wspólnoty wynosi 50 % kosztów, które poniosą dane Państwa Członkowskie w związku ze środkami wspomnianymi w niniejszej decyzji, do kwoty maksymalnej dla każdego programu.

(1)

Decyzja 90/424/EWG przewiduje możliwość wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczaniu i monitorowaniu chorób zwierząt oraz kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym.

(6)

(2)

Państwa Członkowskie przedstawiły programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt, jak również programy zapobiegania chorobom odzwierzęcym na swoich terytoriach.

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) programy monitorowania i zwalczania chorób zwierząt mają być finansowane w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; do celów kontroli finansowej stosuje się przepisy art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999.

(7) (3)

Po zbadaniu tych programów stwierdzono, że są one zgodne ze stosownym prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii, w szczególności ze wspólnotowymi kryteriami w zakresie zwalczania tych chorób, zgodnie z decyzją Rady 90/638/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającą wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (2).

Wkład finansowy Wspólnoty powinno się przyznawać pod warunkiem, że planowane działania prowadzone są w sposób skuteczny i że właściwe władze dostarczają wszelkich niezbędnych informacji w terminach określonych w niniejszej decyzji.

(8) (4)

Programy te pojawiają się w wykazie programów ustanowionym decyzją Komisji 2004/695/WE z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 347 z 12.12.1990, str. 27. Decyzja zmieniona decyzją 92/65/WE (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54).

Istnieje konieczność sprecyzowania kursu, według którego przeliczone zostaną kwoty w walutach narodowych podane we wnioskach o wypłatę, zgodnie z art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 z 15 grudnia 1998 r. ustanawiającego agromonetarne porozumienia dotyczące euro (5).

(3) Dz.U. L 316 z 15.10.2004, str. 87. (4) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (5) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

L 361/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2004

(9)

Zatwierdzenie niektórych spośród tych programów nie powinno przesądzać decyzji Komisji w sprawie zasad zwalczania danych chorób na podstawie opinii naukowej.

Artykuł 4 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Finlandię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L361 - 54 z 20048.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 296 z 21.9.2004)

 • Dz. U. L361 - 40 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4546) (1)

 • Dz. U. L361 - 21 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję stacjom telewizyjnym France 2 i France 3 (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4497) (1)

 • Dz. U. L361 - 15 z 20048.12.2004

  Praktyczne instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L361 - 10 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2089/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L361 - 3 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2088/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2497/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Chorwacji oraz na niektóre wina pochodzące z Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Słowenii

 • Dz. U. L361 - 1 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2087/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.