Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w wysokości 10000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 11042298

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 12

L 362/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2094/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w wysokości 10 000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 1104 22 98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

wspomnianym kontyngentem, a rozporządzenie (WE) nr 2369/96 należy uchylić. Ze względów administracyjnych konieczne jest ustanowienie nowego numeru porządkowego dla wyżej wymienionego kontyngentu. Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje odstępstwo od obowiązku przedstawienia pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów niemających znaczącego wpływu na sytuację podaży na rynku zbóż. Wspólnota importuje corocznie średnio 6 000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 1104 22 98. Odnosi się to do ograniczonej ilości produktów bardzo szczególnych, przeznaczonych na cele przemysłowe, niemającej żadnego wpływu na rynek zbóż. Może zatem być stosowany wyjątek od obowiązku przedstawienia pozwolenia na przywóz przewidziany w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota, w celu dotrzymania zobowiązań międzynarodowych, utworzyła kontyngent taryfowy o zerowej stawce celnej na ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone kodem CN 1104 22 98, na każdy rok gospodarczy, począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r.

(6)

(2)

Do roku gospodarczego 2004/2005 wymieniony kontyngent taryfowy jest regulowany rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2369/96 z dnia 12 grudnia 1996 r. otwierającym i ustalającym sposób zarządzania kontyngentem taryfowym Wspólnoty w wysokości 10 000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 1104 22 98 (2). Rozporządzenie to ustanowiło zarządzanie poprzez pozwolenia na przywóz, na podstawie comiesięcznych wniosków.

PRZYJMUE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kontyngent taryfowy, o którym mowa w Załączniku, otwiera się w odniesieniu do każdego roku gospodarczego trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca. Artykuł 2

(3)

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3), zostały określone zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do wykorzystania zgodnie z porządkiem chronologicznym według dat zgłoszeń celnych oraz w celu nadzoru przywozów objętych systemem preferencyjnym.

Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zarządza Komisja, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 3 Przywóz ziaren owsa w ramach kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 1, nie podlega obowiązkowi przedstawienia pozwolenia na przywóz. Artykuł 4 Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2369/96. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

(4)

W celu uproszczenia i ze względu na małe ilości kontyngentu taryfowego na ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone kodem CN 1104 22 98, od roku gospodarczego 2005/2006 należy stosować przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 do zarządzania

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 323 z 13.12.1996, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50). (3) Dz.U. L 253 z dnia 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/13

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Kontyngent taryfowy w okresie kontyngentowym od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca

Masa netto kontyngentu (w tonach)

Numer porządkowy

Kod CN

Oznaczenie towarów (1)

Cło kontyngentowe

Pochodzenie

09.0043

1104 22 98

Ziarna owsa obrobione w inny sposób

10 000

0

Wszystkie państwa trzecie (erga omnes)

(1) Bez uszczerbku dla zasad interpretacji nomenklatury scalonej, opis oznaczenia towarów uznaje się za mający wartość indykatywną, a przywóz preferencyjny jest określony w ramach niniejszego Załącznika zgodnie z zasięgiem kodów CN istniejących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 29 z 20049.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 28 z 20049.12.2004

  Decyzja Rady 2004/843/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 21 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4493) (1)

 • Dz. U. L362 - 17 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1307)

 • Dz. U. L362 - 16 z 20049.12.2004

  Informacja dotycząca daty, od której stosuje się pkt 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 422/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L362 - 14 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L362 - 10 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L362 - 4 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L362 - 3 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2091/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L362 - 1 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.