Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 14

L 362/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2095/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3 lit. b) i ust. 14,

(3)

ograniczony do produktów, którym nie przysługują żadnego rodzaju subsydia wywozowe. W celu uniknięcia spekulacji oraz zapewnienia przestrzegania koncesji, która prawdopodobnie wejdzie w życie przed wygaśnięciem okresu ważności pozwoleń na wywóz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustalającego procedurę przetargową dla refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych (5), Bułgaria powinna zostać wyłączona z listy miejsc przeznaczenia kwalifikujących się do refundacji wywozowej w ramach stałego przetargu na odtłuszczone mleko w proszku, przewidzianego w tym rozporządzeniu.

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 581/2004 i rozporządzenie (WE) nr 582/2004.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(1)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 581/2004 (2) i art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 582/2004 (3) niektóre miejsca przeznaczenia nie zostały objęte możliwością przyznania refundacji wywozowych. W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier odniesienia do tych państw należy usunąć.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 581/2004 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

Protokół Dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Bułgarią z drugiej strony, biorący pod uwagę przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (4) przewiduje otwarcie przez Bułgarię nowego kontyngentu taryfowego na mleko w proszku pochodzące ze Wspólnoty. Dostęp do kontyngentu jest

„1. Stały przetarg został ogłoszony w celu określenia refundacji wywozowych na następujące typy masła, o których mowa w sekcji 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (*):

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138). 3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004. Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym. (4) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

a) naturalne masło w blokach o wadze netto przynajmniej 20 kilogramów, objęte kodami produktu ex 0405 10 19 9500 oraz ex 0405 10 19 9700;

b) bezwodny tłuszcz mleczny w pojemnikach o wadze netto przynajmniej 190 kilogramów objęty kodem produktu ex 0405 90 10 9000.

(5) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58.

9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/15

Produkty określone w akapicie pierwszym są przeznaczone na eksport do następujących miejsc: — Rosja (kod miejsca przeznaczenia 075), — wszystkie miejsca przeznaczenia z wyłączeniem Andory, Gibraltaru, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Watykanu. ___________ (*) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1.”.

nika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (*) na odtłuszczone mleko w proszku w opakowaniach o wadze netto przynajmniej 25 kilogramów i zawierające w tej wadze nie więcej niż 0,5 % substancji niemlekowej objętej kodem produktu ex 0402 10 19 9000 z przeznaczeniem na eksport do wszystkich miejsc, z wyłączeniem Andory, Bułgarii, Gibraltaru, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Watykanu. ___________ (*) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1.”.

Artykuł 2 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 582/2004 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stały przetarg został ogłoszony w celu określenia refundacji wywozowych, o których mowa w sekcji 9 załącz-

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 29 z 20049.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 28 z 20049.12.2004

  Decyzja Rady 2004/843/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 21 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4493) (1)

 • Dz. U. L362 - 17 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1307)

 • Dz. U. L362 - 16 z 20049.12.2004

  Informacja dotycząca daty, od której stosuje się pkt 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 422/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L362 - 12 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w wysokości 10000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 11042298

 • Dz. U. L362 - 10 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L362 - 4 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L362 - 3 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2091/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L362 - 1 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.