Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1307)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 17

Strona 1 z 4
9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2 Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (1) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1307)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/841/WE)

Dnia 7 kwietnia 2004 r. Komisja przyjęła decyzję o przyznaniu indywidualnego wyłączenia na mocy art. 81 ust. 3 Traktatu w odniesieniu do porozumienia o współpracy pomiędzy liniami lotniczymi Air France i Alitalia. Upowszechniona wersja niniejszej decyzji dostępna jest w językach angielskim, francuskim i niemieckim (tylko tekst w języku angielskim jest autentyczny) na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1. STRESZCZENIE POSTĘPOWANIA (1)

Dnia 12 listopada 2001 r. linie lotnicze Air France (AF) i Alitalia (AZ) zawiadomiły Komisję o kilku porozumieniach o współpracy i zwróciły się z wnioskiem o zaniechanie podejmowania działań na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3975/87 i/lub wyłączenie na mocy art. 5 tego samego rozporządzenia (2).

(3)

ziło zainteresowanie podjęciem działań na odnośnych trasach, pod warunkiem usunięcia barier związanych z wejściem na rynek poprzez odpowiednie środki prawne.

Pismo wyrażające poważne wątpliwości zostało notyfikowane przez Komisję Stronom dnia 1 lipca 2002 r., informując, że ich porozumienia o współpracy nie mogą zostać zatwierdzone w przedstawionej formie.

(2)

Dnia 8 maja 2002 r. streszczenie zgłoszonych porozumień zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, wzywając zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag w terminie 30 dni, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3975/87 (3). W odpowiedzi na tę publikację kilka linii lotniczych wyra-

(4)

(1) Informacja doradcy-audytora opublikowana w Dz.U. C 305 z 9.12.2004. (2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3975/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. ustanawiające procedurę stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego (Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1). (3) Dz.U. C 111 z 8.5.2002, str. 7.

Na podstawie zastrzeżeń wyrażonych przez Komisję i po intensywnych rozmowach Strony zgłosiły propozycje zobowiązań, które zostały opublikowane w celu zgłaszania uwag w Dzienniku Urzędowym dnia 9 grudnia 2003 r. w ogłoszeniu zgodnym z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3975/87 (4). W świetle otrzymanych uwag Strony wyraziły zgodę na dalszą poprawę swoich zobowiązań.

(4) Dz.U. C 297 z 9.12.2003, str. 10.

L 362/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2004

(5)

Poprawione zobowiązania, w połączeniu z faktem, że istnieje kilka nowych podmiotów na odnośnych rynkach, są zadowalające z punktu widzenia polityki w dziedzinie konkurencji. Pod warunkiem dopełnienia tych zobowiązań przez Strony, Komisja podjęła decyzję o wyłączeniu omawianych porozumień o współpracy na okres sześciu lat.

towarów i obsługa naziemna. Projekt decyzji o wyłączeniu obejmuje tylko pierwszy obszar współpracy, tj. regularne przewozy lotnicze pasażerów. Transport lotniczy ładunków jest wyłączony z zakresu projektu decyzji, ponieważ Strony wciąż negocjują zakres współpracy w tej dziedzinie. Projekt decyzji nie odnosi się również do obsługi naziemnej, która jest poza zakresem rozporządzenia (EWG) nr 3975/87 (1).

2. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY (6)

Poprzez współpracę Strony pragną ustanowić daleko idący, długoterminowy, dwustronny sojusz strategiczny, którego głównymi celami są:

(9)

— tworzenie europejskiego wielowęzłowego systemu opartego na węzłach, którymi dysponują Strony, umiejscowionych na lotniskach Charles’a de Gaulle’a w Paryżu, Fiumicino w Rzymie i Malpensa w Mediolanie, w celu wzajemnego połączenia przez Strony ogólnoświatowych sieci,

Komisja przyjmuje, że ogólnie sojusz przyczynia się do poprawy wytwarzanych i dostarczanych usług transportowych i do promocji rozwoju technicznego i gospodarczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 29 z 20049.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 28 z 20049.12.2004

  Decyzja Rady 2004/843/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 21 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4493) (1)

 • Dz. U. L362 - 16 z 20049.12.2004

  Informacja dotycząca daty, od której stosuje się pkt 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 422/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L362 - 14 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L362 - 12 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w wysokości 10000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 11042298

 • Dz. U. L362 - 10 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L362 - 4 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L362 - 3 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2091/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L362 - 1 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.