Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 29

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 29

Strona 1 z 3
9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/29

UMOWA między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

KRÓLESTWO NORWEGII, z jednej strony, oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej UE, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, z drugiej strony, ZWANE DALEJ STRONAMI, UZNAJĄC, że Królestwo Norwegii i UE posiadają wspólne cele wzmocnienia własnego bezpieczeństwa we wszystkich aspektach i zapewnienia swoim obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w ramach bezpieczeństwa ogólnego; UZNAJĄC, że Królestwo Norwegii i UE zgadzają się, że należy rozwinąć konsultacje i współpracę między nimi w kwestiach wspólnych interesów związanych z bezpieczeństwem; UZNAJĄC, że w tym kontekście istnieje stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Królestwem Norwegii a UE; UWZGLĘDNIAJĄC, że pełna i skuteczna współpraca i konsultacje mogą wymagać zarówno dostępu do informacji i materiałów niejawnych Królestwa Norwegii i UE jak i wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Królestwem Norwegii a UE; ŚWIADOMI, że taki dostęp i wymiana informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa; UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W celu osiągnięcia celów wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron we wszystkich aspektach niniejsza Umowa stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych we wszelkiej postaci, przekazywanych lub wymienianych między Stronami. Każda Strona:

Artykuł 4

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne podlegające niniejszej Umowie, przekazane lub wymienione przez drugą Stronę; Artykuł 2 Dla celów niniejszej Umowy informacje niejawne określa się jako wszelkie informacje (mianowicie – wiedzę, która może być przekazywana w dowolnej formie) lub materiały wymagające ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem i zaklasyfikowane jako niejawne w klasyfikacji bezpieczeństwa (dalej „informacje niejawne”).

b) zapewnia, że informacje lub materiały niejawne będące przedmiotem niniejszej Umowy, przekazane lub wymienione, nadal podlegają klasyfikacji bezpieczeństwa przyznanej im przez Stronę przekazującą. Strona przyjmująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z procedurami ustalonymi przez własne przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji lub materiałów posiadających równoważną klasyfikację bezpieczeństwa, wyszczególnione w uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa, które mają być sporządzone stosownie do art. 11 i 12;

Artykuł 3 Dla celów niniejszej Umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (dalej „Radę”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”).

c) nie używa takich informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy do celów innych niż przewidziane przez organ zastrzegający i tych celów, w jakich informacja jest dostarczona lub skierowana w drodze wymiany;

L 362/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2004

d) nie ujawni informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, lub jakiejkolwiek instytucji lub podmiotowi UE nie wymienionemu w art. 3 bez uprzedniej zgody organu zastrzegającego.

Artykuł 8 Strony zapewnią wzajemną pomoc w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie bezpieczeństwa. Organy określone w art. 11 przeprowadzą wzajemne konsultacje i kontrole w celu oceny skuteczności uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa w ramach ich odpowiedniego zakresu obowiązków, które mają być ustalone stosownie do art. 11 i 12.

Artykuł 5 1. Informacje niejawne mogą być ujawnione lub wydane zgodnie z zasadą kontroli organu zastrzegającego przez jedną Stronę, „Stronę przekazującą”, drugiej Stronie, „Stronie otrzymującej”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 362 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 28 z 20049.12.2004

  Decyzja Rady 2004/843/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L362 - 21 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4493) (1)

 • Dz. U. L362 - 17 z 20049.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1307)

 • Dz. U. L362 - 16 z 20049.12.2004

  Informacja dotycząca daty, od której stosuje się pkt 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 422/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L362 - 14 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L362 - 12 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w wysokości 10000 ton ziaren owsa obrobionych w inny sposób, oznaczonych kodem CN 11042298

 • Dz. U. L362 - 10 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L362 - 4 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L362 - 3 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2091/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L362 - 1 z 20049.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.