Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 70

Spółki, które po raz pierwszy sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) oraz stosują MSR nr 39 w wersji załączonej do niniejszego rozporządzenia, są uważane za „jednostki stosujące standardy po raz pierwszy” w rozumieniu MSSF nr 1 przyjętego na mocy rozporządzenia (WE) nr 707/2004 oraz niniejszego rozporządzenia. Celem MSSF nr 1 jest spowodowanie, aby koszt całkowitego przejścia na sporządzanie sprawozdań według zasad MSR/MSSF nie był wyższy od korzyści dla użytkowników sprawozdań finansowych. To samo rozumowanie stosuje się również w przypadku przejścia do pełnego stosowania zatwierdzonych MSR. W konsekwencji, odniesienia do MSR/MSSF zawarte w MSSF nr 1 przyjętym na mocy rozporządzenia (WE) nr 707/2004 powinny być interpretowane jako odniesienia do MSR/MSSF przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(13)

(10)

Przepisy MSR nr 39, które odnoszą się bezpośrednio do ujęcia rachunkowego zabezpieczenia portfelowego nie powinny zostać przyjęte na obecnym etapie jako przepisy obowiązkowe, ponieważ nie mogą być uważane za końcowe i mogą zostać zmienione w najbliższej przyszłości. Odpowiednie przepisy, które są wyłączone z obowiązkowego stosowania, są wyraźnie różne i niezależne od innych części standardu. Chodzi o te przepisy, które nie odzwierciedlają podejścia portfelowego i w związku z tym uniemożliwiają stosowanie rachunkowości zabezpieczeń do portfela depozytów tworzących „osad”, oraz o te przepisy, które utożsamiają ryzyko przedpłaty z ryzykiem stopy procentowej i z tego powodu stanowią przeszkodę w utrzymaniu technik zarządzania ryzykiem uznanych za dopuszczalne przez nadzorców bankowych. Jednakże spółki mają możliwość stosowania wymienionych przepisów i mogą zatem stosować wszystkie przepisy dotyczące rachunkowości zabezpieczeń zawarte w MSR nr 39.

Przyjęcie MSR nr 39 powoduje w konsekwencji wprowadzenie zmian do MSR nr 12, 18, 19, 30, 36 i 37 oraz do interpretacji SKI-27, które zostały przyjęte na mocy rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 w celu zapewnienia spójności pomiędzy poszczególnymi standardami rachunkowości.

(14)

Komisja uznała, iż MSR nr 39, przedstawiony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, spełnia kryteria dotyczące przyjęcia ustalone w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(15)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/3

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) nr 39 – Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących opcji wyceny według wartości godziwej oraz niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń, zostaje dodany do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003. Tekst do dodania, jak określono w akapicie pierwszym, przedstawiono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Spółki są uważane za „jednostki stosujące standardy po raz pierwszy” w rozumieniu ust. 1. Odniesienia do MSR/MSSF zawarte w MSSF nr 1 są interpretowane jako odniesienia do MSR/MSSF przyjętych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

3. MSR nr 12, 18, 19, 30, 36 i 37, interpretacja SKI-27 oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 1 są zmienione zgodnie z dodatkiem B do MSR nr 39, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się najpóźniej od dnia 1 stycznia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.