Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 70

Na początku okresu obrotowego, w którym niniejszy standard jest po raz pierwszy zastosowany, każda kwota ujęta bezpośrednio w kapitale własnym w związku z zabezpieczeniem uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które zgodnie z niniejszym standardem jest ujmowane jako zabezpieczenie wartości godziwej, ujmuje się jako składnik aktywów lub zobowiązań, z wyjątkiem zabezpieczenia ryzyka walutowego, które w dalszym ciągu jest uznawane za zabezpieczenie przepływów pieniężnych.

ODWOŁANIE INNYCH OGŁOSZEŃ 109. Niniejszy standard zastępuje MSR 39 Instrumenty finansowe: ujęcie i wycena zmieniony w październiku 2000 r. 110. Niniejszy Standard oraz związane z nim Wytyczne stosowania zastępują Wskazówki Implementacyjne wydane przez Komitet ds. Wskazówek Implementacyjnych do MSR 39 powołany przez były KMSR.

L 363/30

IAS 39

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK A Objaśnienie stosowania

9.12.2004

Niniejszy załącznik stanowi integralną część standardu.

Zakres (paragrafy 2—7) OS1. Umowy, które wymagają dokonania płatności uzależnionych od zmiennych klimatycznych, geologicznych lub innych czynników naturalnych są często wykorzystywane jako polisy ubezpieczeniowe. (Te uzależnione od zmiennych klimatycznych są niekiedy zwane „pogodowymi instrumentami pochodnymi”). Zgodnie z taką umową, dokonywana płatność zależy od kwoty straty poniesionej przez ubezpieczoną jednostkę. Prawa i obowiązki wynikające z kontraktów ubezpieczeniowych, które nie powodują przeniesienia ryzyka finansowego są wyłączone z zakresu stosowania niniejszego standardu przez paragraf 2(d). Płatność wynikająca z umów, które wymagają dokonania płatności uzależnionej od zmiennych klimatycznych, geologicznych lub innych czynników naturalnych, nie jest związana z kwotą straty poniesionej przez ubezpieczoną jednostkę. Takie umowy podlegają wyłączeniu z zakresu stosowania niniejszego standardu na mocy paragrafu 2(h). OS2. Niniejszy standard nie zmienia wymogów dotyczących programów świadczeń pracowniczych, które spełniają kryteria MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych, jak też umów o tantiemy ustalane na podstawie wielkości sprzedaży lub przychodów z usług, do których stosuje się MSR 18 Przychody. OS3. Niekiedy jednostka podejmuje działania, które uważa za „strategiczną inwestycję” w instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inną jednostkę, dokonaną z zamiarem nawiązania lub utrzymania długoterminowych powiązań operacyjnych z jednostką, w którą dokonano inwestycji. Jednostka inwestująca stosuje MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, aby określić, czy w przypadku takiej inwestycji właściwe jest zastosowanie metody praw własności. Podobnie, jednostka inwestująca stosuje MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach, aby ustalić, czy w przypadku takiej inwestycji właściwa jest metoda proporcjonalnej konsolidacji, czy też metoda praw własności. Jeśli ani metoda praw własności, ani proporcjonalnej konsolidacja nie są właściwe, to jednostka w odniesieniu do takiej inwestycji strategicznej stosuje niniejszy standard. OS4. Niniejszy standard ma zastosowanie do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych ubezpieczycieli, różnych od praw i obowiązków, wynikających z umów ubezpieczeniowych, które zostały wyłączone z zakresu stosowania niniejszego standardu na mocy paragrafu 2(d).

Definicje (paragrafy 8—9) Efektywna stopa procentowa OS5. W niektórych przypadkach, aktywa finansowe nabywane są ze znacznym dyskontem, które odzwierciedla straty ponoszone w związku z ryzykiem kredytowym. Jednostki uwzględniają tego typu straty kredytowe w kalkulacji oczekiwanych przepływów pieniężnych przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej. OS6. Przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, jednostka zasadniczo dokonuje amortyzacji wszelkich prowizji, punktów zapłaconych lub otrzymanych, kosztów transakcji oraz premii lub dyskonta, uwzględnionych w kalkulacji efektywnej stopy procentowej, w oczekiwanym okresie trwania instrumentu finansowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.