Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 70

paragrafy 10—13 oraz paragrafy OS27—OS33 załącznika A); (i) sytuacji opisanej w paragrafie 4, zobowiązań do udzielenia pożyczki, które nie mogą być rozliczone netto w środkach pieniężnych lub innym instrumencie finansowym. Nie uznaje się zobowiązania do udzielenia pożyczki za rozliczane netto wyłącznie z powodu wypłaty pożyczki w transzach (np. kredyty hipoteczne na budowę wypłacane w transzach zgodnie z postępem prac budowlanych). Zobowiązujący się do udzielenia pożyczki poniżej rynkowej stopy procentowej początkowo ujmuje zobowiązanie według wartości godziwej, a następnie wycenia (je według wartości wyższej z (i) wartości ustalonej zgodnie z MSR 37 lub (ii) wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z MSR 18. Zobowiązujący się do udzielenia pożyczki stosuje MSR 37 w przypadku innych zobowiązań do udzielenia pożyczki, niepodlegających postanowieniom niniejszego standardu. Zobowiązania do udzielenia pożyczki podlegają zasadom wyłączania ze sprawozdania finansowego określonym w niniejszym standardzie (zob. paragrafy 15—42 oraz Załącznik A paragrafy OS36—OS63).

3.

Kontrakty gwarancji finansowych podlegają wymogom niniejszego standardu, jeśli dotyczą dokonania płatności na skutek zmian określonych stóp procentowych, ceny instrumentu finansowego, ceny towaru, kursu walutowego, indeksu cen lub stóp procentowych, ratingów kredytowych, lub indeksów kredytowych, lub innych zmiennych, (czasami zwane instrumentem bazowym). Na przykład kontrakt gwarancji finansowych dotyczący płatności, które nastąpią w przypadku, gdy ocena wiarygodności kredytowej wierzyciela spadnie poniżej określonego poziomu sjest objęty zakresem niniejszego standardu. Zobowiązania do udzielenia pożyczki, które jednostka kwalifikuje jako zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, podlegają postanowieniom niniejszego standardu. Jednostki, które w przeszłości dokonywały sprzedaży aktywów powstałych na skutek zobowiązań do udzielenia pożyczki w krótkim terminie po ich udzieleniu, stosują niniejszy standard do wszystkich swoich zobowiązań do udzielenia pożyczki tej samej klasy. Niniejszy standard stosuje się do kontraktów kupna lub sprzedaży składników niefinansowych, które mogą być rozliczone netto (w środkach pieniężnych lub innych instrumencie finansowym, albo poprzez wymianę instrumentów finansowych, w taki sposób, jakby kontrakt był instrumentem finansowym, z wyjątkiem takich kontraktów, które zostały zawarte i są utrzymywane w celu otrzymania lub dostarczenia składników niefinansowych zgodnie z oczekiwanymi przez jednostkę potrzebami otrzymania dostawy, sprzedaży lub wykorzystania tych składników. Istnieje wiele sposobów, w jaki kontrakty kupna lub sprzedaży składników niefinansowych mogą być rozliczone netto w środkach pieniężnych lub innym instrumencie finansowym lub poprzez wymianę instrumentów finansowych. Należą do nich sytuacje, kiedy: (a) warunki kontraktu pozwalają stronie umowy na rozliczenie netto w środkach pieniężnych lub innym instrumencie finansowym lub poprzez wymianę instrumentów finansowych;

4.

5.

6.

L 363/8

IAS 39

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2004

(b) możliwość rozliczenia netto w środkach pieniężnych lub innym instrumencie finansowym lub poprzez wymianę instrumentów finansowych, nie wynika wprost z warunków kontraktu, jednakże jednostka w praktyce stosuje rozliczanie podobnych kontraktów netto w środkach pieniężnych lub innym instrumencie finansowym lub poprzez wymianę instrumentów finansowych (czy to z kontrahentem, albo przez przystąpienie do kontraktów typu offset, albo w drodze sprzedaży zawartego kontraktu przed jego wykonaniem lub przedawnieniem); (c) w przypadku podobnych kontraktów jednostka stosuje praktykę przyjmowania dostawy i w krótkim czasie sprzedaży dostarczonych dóbr w celu osiągnięcia zysków z krótkoterminowej fluktuacji cen, albo dla zrealizowania marży pośrednika; oraz (d) będący przedmiotem kontraktu składnik niefinansowy jest łatwo wymienialny na środki pieniężne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.