Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 66

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 66

Strona 66 z 70

W tym celu, niezbędna jest znajomość okresu (okresów) przeszacowania, do których wyłączana pozycja była przypisana, gdyż ustala się w ten sposób okres (okresy) przeszacowania, z którego jest ona wyłączana, a także kwotę do usunięcia z oddzielnej pozycji sprawozdania, o której mowa w paragrafie OS114(g). W momencie usunięcia pozycji, jeśli możliwe jest ustalenie, do którego okresu przeszacowania była przypisana, wyłącza się ją z tego okresu. Jeśli nie jest to możliwe, jest ona wyłączana z najwcześniejszego okresu, jeśli wyłączenie było spowodowane wyższą niż oczekiwana przedpłatą, albo alokuje się ją do wszystkich okresów zawierających wyłączaną pozycję na podstawie systematycznie stosowanych zasad opartych na racjonalnych przesłankach, jeśli pozycja była sprzedana lub utraciła wartość. Dodatkowo, wszelkie kwoty przypisane do określonego okresu, które nie zostały wyłączone z bilansu do wygaśnięcia tego okresu, są ujmowane w rachunku zysków i strat (zob. paragraf 89A). […] […].

OS128.

OS129.

OS130.

(*) Podejście do zasady materialności w tym kontekście jest zgodne z ogólnym podejściem w MSSF.

9.12.2004

OS131.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Jeśli zabezpieczana kwota dla danego okresu przeszacowania jest zmniejszona bez wyłączania powiązanych aktywów (lub zobowiązań), kwotę ujęta w osobnej pozycji, o której mowa w paragrafie OS114(g), odpowiadającą zmniejszeniu amortyzuje się zgodnie z paragrafem 92. Jednostka może chcieć zastosować podejście określone w paragrafach OS114—OS131 do zabezpieczenia portfela, dla którego poprzednio zgodnie z MSR39 stosowała rachunkowość zabezpieczania przepływów pieniężnych. W takim przypadku, jednostka odwołuje poprzednie wyznaczenie jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych zgodnie z paragrafem 101(d) oraz stosuje wymagania określone w tym paragrafie. Jednostka wyznacza ponownie zabezpieczenie jako zabezpieczenie wartości godziwej i stosuje podejście określone w paragrafach OS114—OS131 prospektywnie w następnych okresach.

L 363/59

IAS 39

OS132.

L 363/60

IAS 39

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK B

9.12.2004

Zmiany w innych postanowieniach Zmiany w niniejszym załączniku stosuje się dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2005 r. lub po tym dniu. Jeśli jednostka zastosuje niniejszy standard dla okresu wcześniejszego niniejsze zmiany należy stosować do tego wcześniejszego okresu.

Zmiany do MSSF 1 B1. Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz piewszy opisano poniżej. Standard Paragrafy 25A, 27A, 36A oraz 47A zostały dodane, natomiast w paragrafach 13, 27 oraz 39 dokonano następujących zmian: 13 Jednostka może skorzystać z jednego lub kilku następujących zwolnień. (a) (e) (f) … złożone instrumenty finansowe (paragraf 23) aktywa i pasywa jednostek zależnych, stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięć (paragrafy24 i 25); oraz (g) wyznaczanie uprzednio ujętych instrumentów finansowych (paragraf 25A)

Wyznaczanie poprzednio ujętych instrumentów finansowych 25A. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena (zaktualizowany w 2003 r.) zezwala na wyznaczanie instrumentu finansowego w momencie jego początkowego ujęcia na składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy lub jako dostępne do sprzedaży. Pomimo tego wymogu, jednostka może dokonać takiego wyznaczenia także na dzień przejścia na MSSF. 27. Za wyjątkiem sytuacji określonych w paragrafie 27A, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy powinna zastosować wymogi dotyczące usunięcia z bilansu zawarte w MSR 39 prospektywnie dla transakcji mających miejsce 1 stycznia 2004 r. i później. Innymi słowy, jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy zgodnie ze stosowanymi wcześniej ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości usunęła z bilansu aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi w wyniku transakcji mającej miejsce przed 1 stycznia 2004 r., to stosując MSSF nie ujmuje w bilansie tych aktywów i zobowiązań (chyba że kwalifikują się one do ujęcia w wyniku późniejszego zdarzenia lub transakcji)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 66 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.