Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 67

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 67

Strona 67 z 70

27A. Niezależnie od postanowień paragrafu 27, jednostka może stosować wymogi MSR 39 dotyczące usuwania z bilansu w sposób retrospektywny począwszy od wybranego dnia, pod warunkiem, że informacje niezbędne przy zastosowaniu postanowień MSR 39 do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych usuniętych z bilansu na skutek transakcji mających miejsce w przeszłości, zostały uzyskane w czasie początkowego ujęcia tych transakcji. 30. Jeśli przed datą przejścia na MSSF jednostka wyznaczyła transakcję jako zabezpieczenie, ale zabezpieczenie to nie spełnia zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych w MSR 39, jednostka powinna zastosować paragrafy 91 oraz 101 z MSR 39 w celu zaprzestania stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń. Transakcji zawartych przed datą przejścia na MSSF nie należy z mocą wsteczną wyznaczać na zabezpieczenia.

Zwolnienia ze stosowania wymogu przekształcania danych porównawczych dotyczących MSR 39 36A W pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF, jednostka, która przyjęła MSSF przed 1 stycznia 2006 r., powinna prezentować dane porównawcze przynajmniej za jeden rok, ale informacje te nie muszą być zgodne z MSR 32 i MSR 39. Jednostka, która zdecyduje się na prezentowanie danych porównawczych, które nie są zgodne z MSR 32 i MSR 39 w pierwszym roku obowiązywania przepisów przejściowych powinna: (a) zastosować wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych objętych postanowieniami MSR 32 i MSR 39.

9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(b) ujawnić ten fakt łącznie z zasadami przyjętymi do sporządzenia tych danych oraz (c) ujawnić charakter głównych korekt, które byłyby konieczne, aby dane te były zgodne z MSR 32 i MSR 39. Jednostka nie musi wyliczać kwot tych korekt. Jednakże jednostka powinna traktować korekty między bilansem sporządzonym na dzień bilansowy okresu porównawczego (tj. bilansem zawierającym dane porównawcze sporządzone zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości) a bilansem sporządzonym na dzień będący początkiem pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym zastosowano MSSF (tj. pierwszego okresu zawierającego informacje zgodne z MSR 32 i MSR 39) jako korekty, które wynikają ze zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz ujawnić informacje wymagane przez paragraf 28 (a)-(f) w MSR 8. Paragraf 28 (f) stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kwot zaprezentowanych w bilansie sporządzonym na dzień bilansowy okresu porównawczego.

L 363/61

IAS 39

W przypadku jednostki, która zdecyduje się na prezentowanie danych porównawczych, które nie są zgodne z MSR 32 i MSR 39, odniesienie do „dnia przejścia na MSSF” będzie oznaczało, ale wyłącznie w przypadku tych standardów, początek pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym zastosowano MSSF. Wyznaczanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 43A Jednostka może wyznaczyć wcześniej ujęty składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jako składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy lub dostępne do sprzedaży zgodnie z paragrafem 25A. Jednostka powinna ujawnić wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wyznaczonych do każdej kategorii, a także ich klasyfikację oraz wartość bilansową w poprzednich sprawozdaniach finansowych.

Załącznik A Dodano poniższą definicję. pierwszy okres sprawozdawczy, w którym zastosowano MSSF okres sprawozdawczy kończacy się na dzień bilansowy, w którym jednostka sporządza pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF

Zmiany w MSR 12 B2. W MSR 12 Podatek dochodowy dokonano poniższych zmian. Pierwsze zdanie paragrafu 20 zmieniono w spośob następujący; 20. MSSF dopuszcza lub wymaga wykazywania niektórych aktywów w wartości godziwej lub ich przeszacowanie (zob. na przykład MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, MSR 38 Wartości niematerialne, MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 67 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.