Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 70

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 70

Strona 70 z 70

Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jednostka nie stosuje niniejszego standardu w okresach obrotowych rozpoczynających się przed 1 stycznia 2005 roku, chyba że jednocześnie zastosuje MSR 39 (zaktualizowany w grudniu 2003 roku), zawierający poprawki wniesione w marcu 2004 roku. Jeśli jednostka zastosowała niniejszy standard w roku obrotowym rozpoczynającym się przed 1 stycznia 2005 roku, to fakt ten podlega ujawnieniu.

Zmiany w MSR 36 B7. W MSR 36 Utrata wartości aktywów dokonano poniższych zmian. W tekscie standardu W paragrafie 2 dokonano następujących zmian: 1. Niniejszy standard powinien być stosowany do księgowania utraty wartości wszystkich aktywów, z wyjątkiem: … (e) aktywów finansowych, które są przedmiotem MSR 39, „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” …

9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zmiany w MSR 37

L 363/65

IAS 39

B8. W MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe dokonano poniższych zmian. W paragrafach 1 i 2 dokonano następujących zmian: 1. Niniejszy standard powinien być stosowany przez wszystkie jednostki gospodarcze do księgowania rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych, z wyjątkiem takich, które: (a) wynikają z umów niewykonanych, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa rodzi obciążenia; (b) powstają po stronie zakładu ubezpieczeń z tytułu umów z posiadaczami polis; oraz (c) są przedmiotem innego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości. 2. Niniejszego standardu nie stosuje się do instrumentów finansowych (w tym do gwarancji), objętych zakresem MSR 39 Instrumenty finansowe, ujmowanie i wycena. Dla gwarancji finansowych wyłączonych z zakresu stosowania MSR 39 niniejszy standard ma zastosowanie zgodnie z wymogami określonymi w paragrafach 2(f) MSR 39.

Zmiany w SKI 27 B9. [Zmiany nie mają zastosowania do tekstu samego standardu]

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 70 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.