Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1

Strona 1 z 70
9.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, celem Komisji jest wprowadzenie „stabilnej platformy” międzynarodowych standardów rachunkowości od 1 stycznia 2005 r. Jednakże niektóre ważne przepisy MSR nr 39 wciąż są przedmiotem trwających dyskusji pomiędzy RMSR, Europejskim Bankiem Centralnym, organami nadzoru ostrożnościowego i sektorem bankowym. Wymienione przepisy odnoszą się do opcji wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych według wartości godziwej oraz do rachunkowości zabezpieczeń. Każdy z wymienionych przepisów dotyczy dziedzin, które są całkowicie autonomiczne, różne i niezależne od innych części standardu. Koniecznym jest wprowadzenie MSR nr 39, z wyłączeniem wymienionych przepisów, aby dotrzymać terminu wyznaczonego na dzień 1 stycznia 2005 r. MSR nr 39 wprowadza opcję wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych według wartości godziwej bez żadnych ograniczeń. Jednakże RMSR opublikowała niedawno projekt standardu (dokument konsultacyjny), w którym proponuje wprowadzenie zmiany do MSR nr 39 mającej na celu ograniczenie opcji wyceny według wartości godziwej przewidzianej w przedmiotowym standardzie. Proponowana zmiana stanowi bezpośrednią odpowiedź na obawy wyrażane przez Europejski Bank Centralny, organy nadzoru ostrożnościowego reprezentowane w Komitecie Bazylejskim oraz organy nadzoru papierów wartościowych Państw Członkowskich, które twierdzą, iż opcja wyceny według wartości godziwej mogłaby być niewłaściwie wykorzystana, w szczególności w przypadku zobowiązań własnych spółek. Komisja uważa, iż wymienione kwestie są ważne i wymagają pogłębionej analizy. RMSR otrzymała wiele uwag dotyczących proponowanej zmiany i powinna podjąć ostateczną decyzję w tej kwestii do końca 2004 r. Wymienione rozporządzenie umożliwia stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej do aktywów finansowych. Jednakże w przypadku aktywów, które nie są przedmiotem obrotu na rynkach płynnych i aktywnych, spółki powinny zadbać o stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej do aktywów finansowych w sposób zapewniający wiarygodną wycenę. Pełna opcja wyceny według wartości godziwej nie powinna mieć zastosowania do czasu opracowania rozwiązania dla wymienionej kwestii przez RMSR oraz do momentu, w którym Komisja będzie w stanie uznać, iż odpowiednie rozwiązanie dla tej kwestii zostało znalezione. Ponieważ pełna opcja wyceny według wartości godziwej stanowi jedynie opcję, przepisy odnoszące się do niej są wyraźnie różne i niezależne od innych części standardu.

W drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto niektóre międzynarodowe standardy i interpretacje obowiązujące w dniu 1 września 2002 r.

(2)

W dniu 17 grudnia 2003 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała poprawiony Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) nr 39 pod tytułem „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” w ramach inicjatywy RMSR mającej na celu dokonanie poprawy piętnastu standardów w terminie pozwalającym na ich zastosowanie przez spółki przyjmujące MSR po raz pierwszy w 2005 r. Przegląd został dokonany w celu uzyskania dalszej poprawy jakości i spójności istniejących MSR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.