Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku jaj we Włoszech

Data ogłoszenia:2004-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 10

L 365/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2102/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku jaj we Włoszech

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

rekompensatę części strat finansowych wynikających z przetworzenia jaj wylęgowych na produkty jajeczne bądź z ich zniszczenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 14,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

W wyniku wystąpienia przypadków influenzy drobiu na niektórych obszarach produkcyjnych we Włoszech w okresach między grudniem 1999 r. a kwietniem 2000 r., sierpniem a październikiem 2000 r. oraz październikiem 2002 r. a wrześniem 2003 r., zgodnie z dyrektywą Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2), władze włoskie przyjęły ograniczenia weterynaryjne i handlowe. W związku z powyższym transport i obrót jajami wylęgowymi zostały tymczasowo zabronione na terenie Włoch lub na terenie obszarów bezpośrednio dotkniętych epidemią.

1. Wykorzystanie jaj wylęgowych o kodzie CN 0407 00 19 do przetworzenia oraz zniszczenie jaj wylęgowych o kodach CN 0407 00 19 i 0407 00 11, wykonane w okresach między dniem 17 grudnia 1999 r. a dniem 14 kwietnia 2000 r., dniem 14 sierpnia a dniem 16 października 2000 r. oraz dniem 11 października 2002 r. a dniem 30 września 2003 r., zatwierdzone przez władze włoskie w następstwie krajowych środków weterynaryjnych podjętych w szczególności na podstawie dyrektywy 92/40/EWG uznaje się jako szczególny środek wspierania rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

2. W ramach środka, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się odszkodowanie w wysokości:

(2)

Ograniczenia swobodnego obrotu jajami wylęgowymi wynikające ze stosowania środków weterynaryjnych mogły spowodować poważne zakłócenia rynku jaj wylęgowych we Włoszech. Władze włoskie przyjęły środki wspierania rynku mające zastosowanie w okresie bezwzględnie koniecznym. Wymienione środki przewidywały możliwość użycia jaj wylęgowych o kodzie CN 0407 00 19, których inkubacja nie była możliwa, do przetworzenia ich na produkty jajeczne bądź zniszczenie jaj wylęgowych o kodach CN 0407 00 19 i 0407 00 11.

— 0,0942 EUR za jajo wylęgowe o kodzie CN 0407 00 19 przetworzone, dla maksymalnej liczby 770 751 sztuk,

— 0,1642 EUR za jajo wylęgowe o kodzie CN 0407 00 19 zniszczone dla maksymalnej liczby 165 040 sztuk, oraz

(3)

Wymienione środki miały korzystny wpływ na rynek jaj wylęgowych. Dlatego też uzasadnione jest traktowanie powyższych środków jako szczególnych środków wspierania rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75, a także przyznanie pomocy pozwalającej na

— 0,5992 EUR za jajo wylęgowe o kodzie CN 0407 00 11, dla maksymalnej liczby 264 930 sztuk.

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/11

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 27 z 200410.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285)

 • Dz. U. L365 - 25 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/111/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz piąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 24 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/110/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 23 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L365 - 22 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L365 - 19 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L365 - 12 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2103/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące przekazywania danych w odniesieniu do niektórych łowisk na wodach zachodnich i Morzu Bałtyckim

 • Dz. U. L365 - 9 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 14. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L365 - 7 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L365 - 5 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L365 - 4 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 3 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 1 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.