Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2103/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące przekazywania danych w odniesieniu do niektórych łowisk na wodach zachodnich i Morzu Bałtyckim

Data ogłoszenia:2004-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 12

Strona 1 z 4
L 365/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2103/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące przekazywania danych w odniesieniu do niektórych łowisk na wodach zachodnich i Morzu Bałtyckim

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

ROZDZIAŁ I WODY ZACHODNIE

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 22 ust. 3,

Artykuł 1 Wykaz statków posiadających specjalne połowowe zezwolenie

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Maksymalne roczne poziomy nakładu połowowego dla niektórych rodzajów obszarów połowowych i rybołówstwa są ustalone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. (2), jak przewidziano w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. (3) w sprawie zarządzania nakładem połowowym, odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 685/95 i (WE) nr 2027/95.

1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji, w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uaktualnioną wersję wykazu statków, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003, przy zastosowaniu formularza określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1954/2003 i art. 19 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) 2847/1993 (5), Komisja będzie informowana o zmianie dotyczącej informacji zawartej w załączniku I w dniu wydania lub cofnięcia zezwolenia połowowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) 1954/2003. Artykuł 2 Nakład połowowy 1. Państwa Członkowskie przesyłają Komisji dane scalone o nakładzie połowowym wykonanym przez statki wspomniane w art. 1 w miesiącu poprzednim, przed 15 dniem każdego miesiąca, przy zastosowaniu formularza określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 2. W przypadku zgłoszeń nakładu połowowego okres referencyjny rozpoczyna się 1 stycznia 2004 r.

ROZDZIAŁ II MORZE BAŁTYCKIE

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/98 z dnia 30 września 1998 r. (4) dotyczące zgłaszania nakładu połowowego odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty nie jest już zgodne z rozporządzeniami (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1415/2004 w odniesieniu do wód zachodnich. Dlatego konieczne jest ponowne zdefiniowanie zobowiązań dotyczących zgłoszeń nakładu połowowego dla wód zachodnich.

(3)

Istniejące zobowiązania odnośnie do zgłoszeń dotyczących Morza Bałtyckiego, jak ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nr 2092/98, pozostają w mocy.

(4)

Z powodu ilości i znaczenia zmian, które mają być dokonane i mając na uwadze spójność między nowymi zobowiązaniami dla wód zachodnich oraz istniejącymi zobowiązaniami dla Morza Bałtyckiego, rozporządzenie (WE) nr 2092/98 powinno zostać uchylone. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

z z z z 31.12.2002, str. 59. 5.8.2004, str. 1. 7.11.2003, str. 1. 1.10.1998, str. 47.

Artykuł 3 Wykaz statków posiadających specjalne połowowe zezwolenie

(5)

1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji wykaz statków, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 779/97, przy zastosowaniu formularza określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. 2. Komisja jest informowana o zmianach w wykazie statków przy zastosowaniu tego samego formularza najpóźniej w ciągu 4 dni przed wypłynięciem statków na obszar połowowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 27 z 200410.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285)

 • Dz. U. L365 - 25 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/111/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz piąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 24 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/110/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 23 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L365 - 22 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L365 - 19 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L365 - 10 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku jaj we Włoszech

 • Dz. U. L365 - 9 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 14. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L365 - 7 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L365 - 5 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L365 - 4 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 3 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 1 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.