Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

Data ogłoszenia:2004-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 19

Strona 1 z 2
10.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5,

(4)

marzec/kwiecień 2004 opinię na temat możliwości połowowych floty zarejestrowanej na Wyspach Kanaryjskich. Ponadto możliwości połowowe statków rybackich zarejestrowanych na Wyspach Kanaryjskich i działających w ramach umów dwustronnych i wielostronnych zostały zbadane przez Hiszpanię i Komisję. Według Komisji, na podstawie badań i sprawozdań nie można stwierdzić, że istnieje możliwość ekspansji flot obecnie zarejestrowanych na Wyspach Kanaryjskich.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (2), w szczególności jego art. 1a ust. 2 i art. 4 ust. 3,

Państwa Członkowskie powinny przedstawić zmiany, jakie dokonują się w zakresie flot rybackich w corocznym sprawozdaniu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 639/2004 przewiduje, w odniesieniu do zarządzania flotą rybacką w regionach peryferyjnych, odstępstwa, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r.. Odstępstwa te dotyczą systemu wprowadzania do floty i wycofywania, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, a także pomocy na odnowę floty oraz modernizację statków rybackich, o czym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/1999 (3).

Komisja wzięła pod uwagę oświadczenie, które wydała po spotkaniu Rady w dniu 30 marca 2004 r. (5) w sprawie przepisów w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 639/2004, w szczególności w zakresie najwłaściwszej segmentacji w zależności od typu połowów, opinii naukowych dotyczących stanu zasobów i równego traktowania statków rybackich dokonujących takich samych połowów.

(6)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty wprowadzenia w życie rozporządzenia (WE) nr 639/2004.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 639/2004 przewiduje, że szczególne poziomy odniesienia dla każdego segmentu floty zarejestrowanego w regionach peryferyjnych Francji i Portugalii będą pod koniec roku 2002 celami wieloletnich programów orientacji IV („POP IV”).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

W odniesieniu do Wysp Kanaryjskich ustalenie szczególnych poziomów odniesienia powinno dokonać się zgodnie z podejściem stosowanym dla ustalenia celów w ramach POP IV i uwzględniać granice możliwości połowowych, jakimi dysponuje dana flota. W tym celu Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) wydał w swym sprawozdaniu z sesji

Artykuł 1 Szczególne poziomy odniesienia Szczególne poziomy odniesienia dla floty zarejestrowanej w regionach peryferyjnych Francji, Portugalii i Hiszpanii wyznaczone są w załączniku dla każdego segmentu floty.

(4) Dz.U. L 204 z 13.8.2003, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 916/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 81). (5) Dokument Rady nr 7520/04 ADD 1 z dnia 19 marca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 27 z 200410.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285)

 • Dz. U. L365 - 25 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/111/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz piąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 24 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/110/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 23 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L365 - 22 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L365 - 12 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2103/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące przekazywania danych w odniesieniu do niektórych łowisk na wodach zachodnich i Morzu Bałtyckim

 • Dz. U. L365 - 10 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku jaj we Włoszech

 • Dz. U. L365 - 9 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 14. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L365 - 7 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L365 - 5 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L365 - 4 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 3 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 1 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.