Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 25

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/111/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz piąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2004-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 25

10.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/25

DYREKTYWA KOMISJI 2004/111/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz piąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) załącznik A otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 8,

„Przepisy załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2005 r., w sprawie zastąpienia wyrażeń »Umawiająca się Strona« wyrażeniem »Państwo Członkowskie«.

Tekst poprawek w wersji załącznika A do ADR z 2005 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.”;

a także mając na uwadze, co następuje: 2) załącznik B otrzymuje brzmienie:

(1)

Załączniki A i B do dyrektywy 94/55/WE odnoszą się do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) obowiązującej od dnia 1 lipca 2003 r.

„Przepisy załącznika B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2005 r., w sprawie zastąpienia wyrażeń »Umawiająca się Strona« wyrażeniem »Państwo Członkowskie«.

(2)

ADR jest uaktualniana co dwa lata. W związku z tym zmienioną wersję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 2005 r.

Tekst poprawek w wersji załącznika B do ADR z 2005 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.”.

(3)

Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do załączników A i B do dyrektywy 94/55/WE.

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 lipca 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych powołanego na mocy art. 9 dyrektywy 94/55/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załącznikach A i B do dyrektywy 94/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/28/WE (Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 45).

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

L 365/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2004

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 27 z 200410.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285)

 • Dz. U. L365 - 24 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/110/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 23 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L365 - 22 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L365 - 19 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L365 - 12 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2103/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące przekazywania danych w odniesieniu do niektórych łowisk na wodach zachodnich i Morzu Bałtyckim

 • Dz. U. L365 - 10 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku jaj we Włoszech

 • Dz. U. L365 - 9 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 14. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L365 - 7 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L365 - 5 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L365 - 4 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 3 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 1 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.