Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285)

Data ogłoszenia:2004-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 27

10.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/27

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285) (2004/844/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tywy 2003/8/WE. Formularz ten powinien zatem zostać ustanowiony niniejszą decyzją.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. mającą na celu usprawnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1, po konsultacji z Komitetem Doradczym powołanym na mocy art. 17 ust. 1 dyrektywy 2003/8/WE, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania, która nie jest związana postanowieniami dyrektywy 2003/8/WE, nie jest związana niniejszą decyzją ani nie podlega jej stosowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Standardowy formularz składania wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą 2003/8/WE określa Załącznik. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

António VITORINO

Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy 2003/8/WE stanowi, że Komisja ma obowiązek opracować standardowy formularz wniosku o pomoc prawną oraz sposób przekazywania omawianych wniosków. Standardowy sposób przekazywania wniosków o pomoc prawną pomiędzy organami sądowymi Państw Członkowskich został ustalony decyzją Komisji K(2003) 1829 (2). Standardowy formularz wniosku o pomoc prawną jako taki zostanie opracowany najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r. na mocy art. 16 ust. 2 akapit drugi dyrek-

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 41. (2) Decyzja dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

L 365/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2004

ZAŁĄCZNIK

10.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/29

L 365/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2004

10.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/31

L 365/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2004

10.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/33

L 365/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 365 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 25 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/111/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz piąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 24 z 200410.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/110/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L365 - 23 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L365 - 22 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L365 - 19 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L365 - 12 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2103/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące przekazywania danych w odniesieniu do niektórych łowisk na wodach zachodnich i Morzu Bałtyckim

 • Dz. U. L365 - 10 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku jaj we Włoszech

 • Dz. U. L365 - 9 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 14. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L365 - 7 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L365 - 5 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L365 - 4 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 3 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L365 - 1 z 200410.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.