Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2113/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla organizacji producentów, którym udzielono wstępnie uznania

Data ogłoszenia:2004-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 10

L 366/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2113/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla organizacji producentów, którym udzielono wstępnie uznania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Pomoc na inwestycje konieczne do uznania”; b) w ust. 1 akapit brzmienie: pierwszy otrzymuje następujące

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1943/2003 (2) stanowi, że pomoc na inwestycje związane z realizacją środków określonych w planach uznania, o której mowa w art. 14 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2200/96, jest przyznawana w postaci specjalnych pożyczek. W świetle doświadczenia zdobytego w ostatnich latach, a zwłaszcza trudności, na jakie natrafiły Państwa Członkowskie przy realizacji tego rodzaju pomocy, gwarantując beneficjentom poziom wkładu finansowego Wspólnoty kwalifikowanych kosztów inwestycji, określony w art. 8 wspomnianego rozporządzenia, należy umożliwić wypłacenie bezpośredniej pomocy kapitałowej. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

„Na pokrycie części kosztów inwestycji związanych z realizacją działań określonych w planach uznania, o których mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1432/2003, jest przyznawana pomoc określona w art. 14 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2200/96: a) w sposób bezpośredni, w postaci kapitałowej; bądź b) za pośrednictwem instytucji kredytujących, w formie specjalnych pożyczek.”. 2) W art. 8 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Wkład wspólnotowy w finansowanie pomocy określonej w art. 4, wyrażony w postaci dotacji kapitałowej lub w ekwiwalencie-dotacji kapitałowej, nie może przekroczyć jako odsetek kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych określonych w art. 4: — 50 % w regionach objętych celami 1 i 2, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, — 30 % w pozostałych regionach.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1943/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 286 z 4.11.2003, str. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 14 z 200411.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zatwierdzająca wprowadzenia na rynek napojów na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4289)

 • Dz. U. L366 - 13 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2115/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L366 - 11 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2114/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L366 - 8 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2112/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 i rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L366 - 7 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2111/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 6 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2110/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów homarca przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 5 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L366 - 3 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o uprawnienie przywozowe złożone w odniesieniu do kontyngentu na mrożoną wołowinę i cielęcinę, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004, oraz ustanawiające przepisy administracyjne dotyczące przydzielania uprawnień przywozowych

 • Dz. U. L366 - 1 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.