Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zatwierdzająca wprowadzenia na rynek napojów na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4289)

Data ogłoszenia:2004-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 14

L 366/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2004 r. zatwierdzająca wprowadzenia na rynek napojów na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4289)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2004/845/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 września 2000 r. firma Novartis (obecnie Forbes Medi-Tech Inc.) skierowała wniosek do właściwych władz Belgii o wprowadzenie na rynek napojów na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności. W dniu 30 marca 2001 r. właściwe władze Beligii wydały sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wniosku.

(6)

Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) stwierdził w swojej opinii z dnia 26 września 2002 r. dotyczącej „Ogólnego stanowiska wobec prawdopodobieństwa występowania długoterminowych skutków spożycia podwyższonych ilości filosteroli pochodzących z różnych źródeł żywieniowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skutki β-karoten”, że nie zaobserwowano żadnych dodatkowych korzyści ze spożywania ilości większych niż 3 g na dzień oraz iż ilości większe mogą wywołać skutki niepożądane. Rozsądne jest zatem spożywanie sterolu roślinnego w ilościach nieprzekraczających 3 gna dzień. Ponadto Panel ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w swojej opinii z dnia 25 listopada 2003 r. „w sprawie prośby Komisji w związku z wnioskiem dotyczącym nowej żywności, przedłożonym przez firmę Forbes Medi-Tech, o zatwierdzenie napojów na bazie mleka zawierających storole roślinne”, zgadzając się z wnioskami SCF wyrażonymi w opinii na temat udzielania zezwoleń na dopuszczanie różnej żywności wzbogaconej w sterole roślinne, doszedł do wniosku, że dodanie fitosteroli jest bezpieczne pod warunkiem, że dzienne spożycie nie przekracza 3 g.

(2)

(3)

W sprawozdaniu dotyczącym wstępnej oceny właściwy organ Beligii powołany do oceny żywności stwierdził, że wymagana jest dodatkowa ocena.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 (2) w sprawie oznakowania żywności i składników żywności z dodatkiem estrów fitosterolowych zapewnia konsumentowi konieczne informacje, których znajomość umożliwia zapobieganie nadmiernemu spożyciu dodatkowych fitosteroli/fitostanoli.

(4)

W dniu 27 kwietnia 2001 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim Państwom Członkowskim.

(7)

(1) Dz.U.L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 44.

11.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/15

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Ilość fitosteroli/fitostanoli dodana do pojemnika z napojami nie powinna przekroczyć 3 g. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do firmy Forbes Medi-Tech Inc. 750 West Pender Street, Vancouver B.C. V6C 2T8, Kanada. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Artykuł 1 Żywność i składniki żywności, opisane w załączniku 1, z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli, określonych w załączniku 2, dalej zwane produktami, mogą zostać wprowadzone na rynek Wspólnoty. Artykuł 2 Forma produktów powinna umożliwić podzielenie ich w łatwy sposób na porcje zawierające maksymalnie 3 g dodatku fitosteroli/fitostanoli (w przypadku jednej porcji na dzień) lub maksymalnie 1 g (w przypadku trzech porcji na dzień).

Członek Komisji

L 366/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2004

ZAŁĄCZNIK 1 Produkty, o których mowa w art. 1 Przetwory mleczne, np. z mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, w których zawartość tłuszczu mlecznego została częściowo lub całkowicie zastąpiona tłuszczem roślinnym.

ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja dotycząca fitosteroli i fitostanoli dodawanych do żywności i składników żywności Definicja Fitosterole i fitostanole to sterole i stanole pochodzące z wyciągów roślin, mogą występować w formie wolnych steroli i stanoli lub w postaci zestryfikowanej przez spożywcze kwasy tłuszczowe. Skład (z GC-FID lub podobna metoda): < 80 % β-sitosterolu < 35 % β-sitostanolu < 40 % kampesterolu < 15 % kampestanolu < 30 % stigmasterolu < 3 % brasikasterolu < 3 % innych steroli/stanoli Stopień skażenia/czystości (GC-FID lub podobna metoda) Fitosterole i fitostanole pochodzące z wyciągów ze źródeł innych niż olej roślinny stosowany do celów spożywczych muszą być wolne od substancji zanieczyszczających, wskazany jest stopień czystości przekraczający 99 % składnika fitosterolu/fitostanolu.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 13 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2115/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L366 - 11 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2114/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L366 - 10 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2113/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla organizacji producentów, którym udzielono wstępnie uznania

 • Dz. U. L366 - 8 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2112/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 i rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L366 - 7 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2111/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 6 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2110/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów homarca przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 5 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L366 - 3 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o uprawnienie przywozowe złożone w odniesieniu do kontyngentu na mrożoną wołowinę i cielęcinę, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004, oraz ustanawiające przepisy administracyjne dotyczące przydzielania uprawnień przywozowych

 • Dz. U. L366 - 1 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.