Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o uprawnienie przywozowe złożone w odniesieniu do kontyngentu na mrożoną wołowinę i cielęcinę, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004, oraz ustanawiające przepisy administracyjne dotyczące przydzielania uprawnień przywozowych

Data ogłoszenia:2004-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 3

11.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2108/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o uprawnienie przywozowe złożone w odniesieniu do kontyngentu na mrożoną wołowinę i cielęcinę, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004, oraz ustanawiające przepisy administracyjne dotyczące przydzielania uprawnień przywozowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Odliczenie od ilości zawyżonych przy zgłoszeniu ilości zaniżonych przy zgłoszeniu prowadzi do wyższego współczynnika, do którego wysokości wnioski o uprawnienia przywozowe mogą być uwzględnione. W związku z tym współczynnik redukcji określony w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1203/2004 należy ponownie obliczyć na podstawie skorygowanej ogólnej ilości referencyjnej. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1420/2004. Poziom uprawnień przywozowych dla każdego podmiotu gospodarczego, który złożył o nie wniosek zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1203/2004, powinien jednak być ponownie obliczony dopiero na podstawie nowego współczynnika redukcji, w przypadku gdy dany podmiot gospodarczy jest nadal zainteresowany otrzymaniem większych uprawnień. Należy zatem ustanowić właściwe przepisy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

(6)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.) (2), w szczególności jego art. 5,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1203/2004 ustala na 53 000 ton wielkość kontyngentu produktów objętych kodem CN 0202 oraz produktów objętych kodem CN 0206 29 91, w odniesieniu do którego importerzy we Wspólnocie mogą składać wnioski o uprawnienia przywozowe.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1420/2004 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Każdy wniosek o uprawnienia przywozowe złożony zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1203/2004 jest uwzględniony do wysokości 14,96825 % wnioskowanych uprawnień przywozowych.”. Artykuł 2 Zwiększone uprawnienia przywozowe wynikające z ponownego ich obliczenia na podstawie współczynnika ustalonego w art. 1 powinny być przydzielone jedynie na wniosek zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Przed przyznaniem zwiększonych uprawnień przywozowych zainteresowany podmiot gospodarczy powinien wraz z wnioskiem złożyć zabezpieczenie dla ilości, o które się ubiega, obliczone poprzez zastosowanie, mutatis mutandis, art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1203/2004. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Ponieważ uprawnienia przywozowe, o które złożono wnioski, przekraczają dostępne ilości określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1203/2004, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1203/2004, ustalono w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1420/2004 (3) współczynnik redukcji uprawnień przywozowych, o które złożono wnioski.

(3)

Po opublikowaniu wyżej wymienionego współczynnika redukcji Komisja została poinformowana przez Zjednoczone Królestwo i Maltę, że ich komunikaty dla Komisji dotyczące wniosków o uprawnienia przywozowe złożone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1203/2004 zawierały pewne błędy administracyjne w odniesieniu do ilości referencyjnych określonych w art. 3 tego rozporządzenia, na których podstawie określany jest poziom uprawnień dostępu podmiotów gospodarczych do kontyngentu.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67). (2) Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 27. (3) Dz.U. L 258 z 5.8.2004, str. 16.

L 366/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 14 z 200411.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zatwierdzająca wprowadzenia na rynek napojów na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4289)

 • Dz. U. L366 - 13 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2115/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L366 - 11 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2114/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L366 - 10 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2113/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla organizacji producentów, którym udzielono wstępnie uznania

 • Dz. U. L366 - 8 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2112/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 i rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L366 - 7 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2111/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 6 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2110/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów homarca przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 5 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L366 - 1 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.