Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2112/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 i rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 8

Strona 1 z 2
L 366/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2112/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 i rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 stanowi, że organizacje producentów i przetwórcy, którzy zamierzają uczestniczyć w systemie pomocy, informują o tym właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba zarządu, nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem roku gospodarczego.

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

(5)

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

Ze względu na różne ograniczenia administracyjne stosowane w nowych Państwach Członkowskich, niektóre organizacje producentów nie mogą być uznane lub wstępnie uznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przez właściwe organy w takim czasie, aby móc je poinformować o zamiarze uczestniczenia w systemie pomocy w terminie określonym w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2111/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Organizacje producentów w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji (zwane dalej »nowymi Państwami Członkowskimi«) powinny korzystać z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzającego wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych (1).

(6)

Aby umożliwić takim organizacjom producentów skorzystanie w możliwie największym stopniu z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego stosowania systemu pomocy, należy ustanowić przepisy na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do terminów, w których organizacje producentów w nowych Państwach Członkowskich mogą informować właściwe organy o zamiarze uczestniczenia w systemie pomocy.

(2)

Wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych jest oparty na umowach między uznanymi organizacjami producentów lub organizacjami, którym przyznano wstępne uznanie na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (2) z jednej strony, a z przetwórcami z drugiej strony.

(7)

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2004 (3) ustanowiło środki przejściowe dotyczące zastosowania rozporządzenia (WE) nr 2202/96 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 wprowadzającego wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych (4).

Artykuł 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 stanowi, że Państwa Członkowskie mają możliwość decydowania, w określonym terminie ustalonym w tym artykule, o dacie lub datach, przed upływem których organizacje producentów, których siedziba zarządu umieszczona jest na ich terytorium, zawierają umowy krótkoterminowe. Jednakże jeżeli organizacje producentów w nowych Państwach Członkowskich są zobowiązane informować właściwe organy o zamiarze uczestniczenia w systemie pomocy w terminie późniejszym, termin zawierania umów krótkoterminowych obejmujących co najmniej osiem pełnych następujących po sobie miesięcy należy odpowiednio zmienić. Niemniej jednak wszelakie zmiany tego terminu nie powinny zagrozić niezbędnym kontrolom, które przeprowadzają właściwe organy zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 366 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 14 z 200411.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zatwierdzająca wprowadzenia na rynek napojów na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4289)

 • Dz. U. L366 - 13 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2115/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L366 - 11 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2114/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L366 - 10 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2113/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla organizacji producentów, którym udzielono wstępnie uznania

 • Dz. U. L366 - 7 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2111/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 6 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2110/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów homarca przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L366 - 5 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L366 - 3 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o uprawnienie przywozowe złożone w odniesieniu do kontyngentu na mrożoną wołowinę i cielęcinę, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004, oraz ustanawiające przepisy administracyjne dotyczące przydzielania uprawnień przywozowych

 • Dz. U. L366 - 1 z 200411.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.