Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

Data ogłoszenia:2004-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 11

Strona 1 z 3
14.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— 20 próbek w Republice Czeskiej, — 200 próbek w Niemczech, — 50 próbek w Grecji, — 200 próbek w Hiszpanii, — 400 próbek we Francji, — 400 próbek we Włoszech, — 10 próbek na Cyprze, — 4 próbki w Luksemburgu, — 50 próbek na Węgrzech,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 72 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 2729/2000 (2) określa liczbę próbek do pobrania każdego roku do celów banku danych przewidzianego w art. 10 tego rozporządzenia. W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Cypru, Węgier, Malty, Słowenii i Słowacji, powinna zostać określona liczba próbek do pobrania dla tych państw. Artykuł 12 określa liczbę analiz do wykonywania przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB), w tym analiz próbek z Państw Członkowskich niedysponujących sprzętem. Powinien zostać określony okres przejściowy w celu założenia i zorganizowania wydajnych laboratoriów izotopowych w tych Państwach Członkowskich. Załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 2729/2000 określają dokładne instrukcje do przetwarzania i analizy próbek oraz do składania z nich sprawozdań. Instrukcje te powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia doświadczenia i postępu technologicznego. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2729/2000. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(2)

— 4 próbki na Malcie, — 50 próbek w Austrii, — 50 próbek w Portugalii, — 20 próbek w Słowenii, — 15 próbek na Słowacji, — 4 próbki w Zjednoczonym Królestwie.” 2) Artykuł. 12 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Przez okres kończący się dnia 31 lipca 2008 r., do czasu posiadanie własnego odpowiedniego sprzętu analitycznego, Państwa Członkowskie będące producentami wina, niedysponujące sprzętem do wykonywania analizy izotopowej, przesyłają swoje próbki wina do WCB w celu wykonania analizy.” 3) Załącznik I zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 4) Załącznik II zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 5) Załącznik III zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 2729/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 11 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Liczba próbek do pobrania każdego roku dla celów banku danych wynosi przynajmniej:

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13). (2) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 16.

L 367/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

14.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/13

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I Instrukcje do pobierania próbek ze świeżych winogron i przetwarzania ich na wino w celu przeprowadzenia analizy metodą izotopową określoną w art. 11

I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 35 z 200414.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L367 - 30 z 200414.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L367 - 29 z 200414.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/2/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, EUPOL Proxima

 • Dz. U. L367 - 23 z 200414.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L367 - 17 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

 • Dz. U. L367 - 8 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 53/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L367 - 6 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 3 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L367 - 1 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.