Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

Data ogłoszenia:2004-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 17

Strona 1 z 4
14.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 Państwa Członkowskie mają obowiązek wyznaczyć właściwe organy odpowiedzialne za przeprowadzanie działań objętych zaakceptowanymi programami krajowymi. Tym samym omawiane rozporządzenie wyraźnie przekazuje wdrażanie zadań organom krajowym.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie (Forest Focus) (1), w szczególności jego art. 14 ust. 5,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r. i stanowi podstawę umożliwiającą zintegrowane podejście do dalszego stosowania środków uprzednio wykonywanych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym (2) i rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami (3). Ponadto rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 przyjęto, aby kontynuować monitoring lasów w zakresie zanieczyszczenia powietrza i pożarów lasów oraz aby śledzić dalszy rozwój programu celem poruszenia nowych kwestii dotyczących ochrony środowiska istotnych dla Wspólnoty.

W przypadku braku rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 zastosowanie mają przepisy następujących rozporządzeń Komisji: (EWG) nr 1696/87 z dnia 10 czerwca 1987 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym (wykazy, sieć, sprawozdania) (4), (WE) nr 804/94 z dnia 11 kwietnia 1994 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w odniesieniu do systemów informacji o pożarach lasów (5), (WE) nr 1091/94 z dnia 29 kwietnia 1994 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym (6), (WE) nr 1727/1999 (7) oraz (WE) nr 2278/1999 (8), w zakresie, w jakim nie naruszają one przepisów rozporządzenia (WE) nr 2152/2003.

(5)

(2)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 stanowi, że wszystkie działania przewidziane art. 4, 5, 6 ust. 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 omawianego rozporządzenia są wdrażane zgodnie z programami krajowymi, które mają być sporządzone przez Państwa Członkowskie w ciągu dwóch lat. Zgodnie z art. 8 ust. 5 na podstawie przedstawionych programów krajowych, lub na podstawie jakichkolwiek zaakceptowanych dostosowań tychże programów, Komisja decyduje o wkładzie finansowym w koszty kwalifikowane.

Niektóre przepisy rozporządzeń (WE) nr 1727/1999 oraz (WE) nr 2278/1999 należy jednak dostosować do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (9), w szczególności jego art. 54 ust. 2 lit. c) i art. 56, oraz do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 35 z 200414.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L367 - 30 z 200414.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L367 - 29 z 200414.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/2/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, EUPOL Proxima

 • Dz. U. L367 - 23 z 200414.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L367 - 11 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L367 - 8 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 53/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L367 - 6 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 3 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L367 - 1 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.