Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2004-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 21

14.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/98 z dnia 19 czerwca 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w decyzjach Rady 2003/286/WE i 2003/18/WE dla Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wnioski, były niższe od ilości dostępnych. Co za tym idzie, zgodnie z drugim akapitem wymienionego artykułu, należy przenieść ilości pozostałe z danego okresu, dodając je do ilości dostępnych dla okresu następnego dla Rumunii.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii (2) ustaliło warunki, na jakich wnioski o pozwolenie na przywóz złożone na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2004 r. mogą być uwzględnione. Ilości produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Bułgarii, jakie można importować na warunkach specjalnych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2004 r. przewidziane w art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1279/98 zostały wykorzystane w odniesieniu do wszystkich dostępnych ilości. Ilości produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Rumunii, jakie można importować na warunkach specjalnych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2004 r. przewidziane w art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1279/98 i na jakie zostały złożone

Ilości produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Rumunii, jakie można importować na warunkach specjalnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 r. powinno się ustalić z uwzględnieniem ilości pozostających do dyspozycji z poprzedniego okresu, zgodnie z art. 2 akapit 2 rozporządzenia (WE) nr 1279/98,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1 Ilości, na jakie mogą opiewać wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone dla okresu od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 r., w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 są wyszczególnione w aneksie do niniejszego rozporządzenia, według krajów pochodzenia i numeru seryjnego kontyngentu. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2004 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 176 z 20.6.1998, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10). (2) Dz.U. L 250 z 24.7.2004, str. 7.

L 367/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2004

ZAŁĄCZNIK Ilości dostępne w okresie przewidzianym w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1279/1998 od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 r.

Ilość dostępna (t)

Pochodzenie produktu

Numer seryjny

Kod CN

Rumunia

09.4753 09.4765

0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 1602 50 0201 0202

2 860 100

09.4768 Bułgaria 09.4651

415 125

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 35 z 200414.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L367 - 30 z 200414.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L367 - 29 z 200414.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/2/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, EUPOL Proxima

 • Dz. U. L367 - 23 z 200414.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L367 - 17 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

 • Dz. U. L367 - 11 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L367 - 8 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 53/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L367 - 6 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 3 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L367 - 1 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.