Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 30

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

Data ogłoszenia:2004-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 30

Strona 1 z 5
L 367/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci, art. 26 oraz art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 stycznia 2004 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce (1).

(7)

W dniu 28 lipca 2003 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1493 (2003), w której wyraża swoje zadowolenie z ogłoszenia, w dniu 4 kwietnia 2003 r., tymczasowej konstytucji Demokratycznej Republiki Konga i z faktu utworzenia, ogłoszonego dnia 30 czerwca 2003 r., Rządu Narodowej Jedności i Przekształceń. Zachęca również darczyńców do wspierania tworzenia zintegrowanej jednostki policji kongijskiej i zatwierdza udzielenie przez Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUC) dodatkowej pomocy, która może być niezbędna do celów szkoleniowych.

(2)

Unia Europejska, poprzez Operację Artemis przeprowadzoną w Demokratycznej Republice Kongo (DRK) w 2003 r. na mocy wspólnego działania 2003/423/WPZiB z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie operacji wojskowej UE w Demokratycznej Republice Konga (2), podjęła już konkretne kroki w celu przyczynienia się do ponownego ustanowienia bezpieczeństwa w DRK.

We wspólnej deklaracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie współpracy ONZ-UE przy zarządzaniu kryzysami, Sekretarz Generalny ONZ i Prezydencja Rady Unii Europejskiej przyjęli z zadowoleniem istniejącą współpracę pomiędzy Narodami Zjednoczonymi a Unią Europejską w obszarze operacji cywilnych i wojskowych zarządzania kryzysami, oraz rozważyli sposoby pomocy w tworzeniu zintegrowanej jednostki policji w Kinszasie w celu zapewnienia bezpieczeństwa rządowi przejściowemu i instytucjom.

(3)

W dniu 14 grudnia 2000 r., Rada przyjęła wspólne działanie 2000/792/WPZiB (3) mianujące pana Aldo Ajello Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej dla afrykańskiego Regionu Wielkich Jezior i uchylające wspólne działanie 96/250/WPZiB. Ostatnie przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela zostało dokonane na mocy wspólnego działania 2004/530/WPZiB (4).

(8)

W dniu 20 października 2003 r., rząd DRK zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB o pomoc Unii Europejskiej w tworzeniu IPU, która powinna przyczynić się do zapewnienia ochrony instytucji państwowych i wzmocnienia aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego.

(4)

W dniu 29 września 2003 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/680/CFSP (5) zmieniające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB w sprawie dostaw niektórych rodzajów sprzętu do DRK.

(9)

(5)

Globalne i obejmujące wszystkich porozumienie w sprawie przekształceń w Demokratycznej Republice Konga, podpisane w Pretorii w dniu 17 grudnia 2002 r. i memorandum w sprawie bezpieczeństwa i armii z dnia 29 czerwca 2003 r. przewidywały utworzenie Zintegrowanej Jednostki Policji (IPU).

Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 25 Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 50. Dz.U. L 318 z 16.12.2000, str. 1. Dz. U. L 234 z 3.7.2004, str. 13 Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 64. (10)

W dniu 15 grudnia 2003 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) przyznał, że Unia Europejska powinna wspierać ustanowienie IPU w drodze podejścia zawierającego trzy elementy: odbudowa, renowacja oraz podstawowe wyposażenie centrum szkoleniowego; szkolenie IPU; oraz kontynuacja, monitorowanie i udzielanie wsparcia w ramach konkretnego wprowadzania w życie mandatu IPU po początkowym etapie szkolenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 35 z 200414.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L367 - 29 z 200414.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/2/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, EUPOL Proxima

 • Dz. U. L367 - 23 z 200414.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L367 - 17 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

 • Dz. U. L367 - 11 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L367 - 8 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 53/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L367 - 6 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 3 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L367 - 1 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.