Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 35

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2004-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 35

Strona 1 z 2
14.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/35

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

dwustronnych jak tylko władze Białorusi wykażą poprzez konkretne działania szczerą chęć ponownego dotrzymywania swoich zobowiązań. Ponadto, Rada potwierdza gotowość pogłębienia swoich stosunków z Białorusią, także w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENP), wówczas gdy władze Białorusi wyraźnie zademonstrują swoją chęć poszanowania wartości demokratycznych oraz państwa prawnego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W dniu 24 września 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1).

Zakres środków ograniczających nałożonych na mocy wspólnego stanowiska 2004/661/WPZiB powinien zatem zostać rozszerzony na osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu 17 października 2004 r. i które są odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka przy zwalczaniu demonstracji pokojowych po wyborach i referendum na Białorusi.

(2)

Międzynarodowa Misja Obserwacyjna w związku z wyborami na Białorusi doszła do wniosku, że wybory parlamentarne i referendum na Białorusi, które odbyły się w dniu 17 października 2004 r. różnią się znacznie od podstawowych zobowiązań Białorusi podjętych w ramach OBWE. UE uważa, że władze Białorusi są bezpośrednio odpowiedzialne za nieprawidłowości odnotowane przez obserwatorów.

(7)

(3)

UE odnotowuje również, że ataki przemocy skierowane przeciwko niektórym liderom opozycji i przedstawicielom mediów związane z pokojowymi demonstracjami w Mińsku po wyborach i referendum były dokonywane przez policję i inne służby bezpieczeństwa Białorusi.

Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu 17 października 2004 r. i przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka przy zwalczaniu pokojowych demonstracji w następstwie wyborów i referendum powinny zostać poddane przeglądowi w świetle reform Kodeksu Wyborczego w celu ich dostosowania do zobowiązań podjętych w ramach OBWE oraz innych norm międzynarodowych zgodnie z zaleceniami OBWE/ODIHR, a także w świetle konkretnych działań podjętych przez władze w celu poszanowania praw człowieka w odniesieniu do pokojowych demonstracji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO: (4)

W związku z tym, Rada zadecydowała w dniu 22 listopada 2004 r. o nałożeniu restrykcji w przyjmowaniu urzędników bezpośrednio odpowiedzialnych za sfałszowanie wyborów i referendum oraz tych odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka przy zwalczaniu demonstracji pokojowych.

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2004/661/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

(5)

W związku z tym, Rada wezwała tego samego dnia prezydenta Łukaszenkę i jego rząd do zmiany ich obecnej polityki oraz do podjęcia podstawowych reform demokratycznych i gospodarczych w celu zbliżenia kraju do wspólnych wartości europejskich. Rada stwierdziła również, że UE pozostaje gotowa do podjęcia dialogu z Białorusią w sprawie stopniowego rozwoju stosunków

1) Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 67.

„1. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi lub przejazdowi przez ich terytoria osób odpowiedzialnych za:

L 367/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 30 z 200414.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L367 - 29 z 200414.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/2/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, EUPOL Proxima

 • Dz. U. L367 - 23 z 200414.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L367 - 17 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

 • Dz. U. L367 - 11 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L367 - 8 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 53/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L367 - 6 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 3 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L367 - 1 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.