Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

Data ogłoszenia:2004-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 26

L 368/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2004/849/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską, w szczególności jego art. 24 i 38,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Zjednoczonego Królestwa zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2). Niniejsza decyzja nie stanowi uszczerbku dla stanowiska Irlandii zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3),

Na mocy upoważnienia udzielonego Prezydencji dnia 17 czerwca 2002 r., przy pomocy Komisji, negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen zostały zakończone.

(2)

Z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie wskazane jest podpisanie umowy, która została parafowana dnia 25 czerwca 2004 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Umowa przewiduje tymczasowe stosowanie niektórych przepisów. Przepisy te należy stosować tymczasowo w oczekiwaniu na wejście w życie umowy.

(4)

Odnośnie do rozwoju dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej, wskazane jest stosowanie przepisów decyzji Rady 1999/437/WE w sprawie niektórych warunków stosowania Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii, dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), mutatis mutandis w stosunkach ze Szwajcarią od dnia podpisania umowy.

Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia, podpisanie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, oraz związanych z nią dokumentów obejmujących akt końcowy, umowę w formie wymiany listów dotyczącą komitetów, wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych, oraz wspólną deklarację w sprawie wspólnych obrad. Teksty umowy oraz dokumentów powiązanych są załączone do niniejszej decyzji (4).

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43. (3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20. (4) Dokument Rady 13054/04 jest dostępny pod adresem http://register.consilium.eu.int

(1) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

15.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/27

Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionej(-ych) do podpisania umowy i dokumentów powiązanych w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja ma zastosowanie w obszarach objętych przepisami wymienionymi w załącznikach A i B do Umowy oraz do ich późniejszych zmian w zakresie, w jakim przepisy te mają lub, zgodnie z decyzją 1999/436/WE (1), ustalono, że mają podstawę prawną w Traktacie o Unii Europejskiej. Artykuł 4 1. Przepisy art. 1–4 decyzji Rady 1999/437/WE stosują się w ten sam sposób do włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej.

2. Zanim delegacje reprezentujące członków Rady wezmą udział w decyzji komitetu mieszanego, utworzonego na mocy umowy, zgodnie z art. 7 ust. 4–5 i art. 10 tej umowy, zbierają w ramach Rady w celu ustalenia czy wspólne stanowisko może zostać przyjęte. Artykuł 5 Zgodnie z art. 14 ust. 2 umowy, art. 3–6 oraz art. 7 ust. 2 lit. a) pierwsze zdanie tej umowy stosują się tymczasowo w oczekiwaniu na jej wejście w życie.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 50 z 200415.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L368 - 48 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775) (1)

 • Dz. U. L368 - 28 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553) (1)

 • Dz. U. L368 - 24 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 22 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 20 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L368 - 17 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L368 - 14 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L368 - 12 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L368 - 8 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

 • Dz. U. L368 - 3 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L368 - 1 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.