Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 28

Strona 1 z 9
L 368/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/850/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

dla strefy lądowej w odniesieniu do VHS powinien zostać odwołany. Należy zatem 2002/308/WE. odpowiednio zmienić decyzję

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb, znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb. Austria, Niemcy, Włochy i Hiszpania przedłożyły uzasadnienia dla nadania hodowli ryb w niektórych gospodarstwach na ich terytorium statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej w odniesieniu do VHS i IHN. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że spełniają one wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym hodowle kwalifikują się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny zostać dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych. Włochy podały do wiadomości informację o przypadkach występowania VHS w strefie lądowej uprzednio uważanej za wolną od choroby. Strefa ta przestała zatem spełniać wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym status strefy zatwierdzonej

Artykuł 1 W decyzji 2002/308/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik I zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji. 2) Załącznik II zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/373/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 49).

15.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/29

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I Strefy zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) 1.A Strefy (1) w Danii zatwierdzone w odniesieniu do VHS — Hansted Å — Hovmølle Å — Grenå — Treå — Alling Å — Kastbjerg — Villestrup Å — Korup Å — Sæby Å — Elling Å — Uggerby Å — Lindenborg Å — Øster Å — Hasseris Å — Binderup Å — Vidkær Å — Dybvad Å — Bjørnsholm Å — Trend Å — Lerkenfeld Å — Vester Å — Lønnerup med tilløb — Slette Å — Bredkær Bæk — Vandløb til Kilen — Resenkær Å — Klostermølle Å — Hvidbjerg Å — Knidals Å — Spang Å — Simested Å — Skals Å — Jordbro Å — Fåremølle Å — Flynder Å — Damhus Å — Karup Å — Gudenåen — Halkær Å — Storåen — Århus Å — Bygholm Å — Grejs Å — Ørum Å

1.B. Strefy w Danii zatwierdzone w odniesieniu do IHN — Dania (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 50 z 200415.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L368 - 48 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775) (1)

 • Dz. U. L368 - 26 z 200415.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L368 - 24 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 22 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 20 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L368 - 17 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L368 - 14 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L368 - 12 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L368 - 8 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

 • Dz. U. L368 - 3 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L368 - 1 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.