Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2004-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 3

Strona 1 z 4
15.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (3) (dalej zwanej „Umową”).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. (1) przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu ustanowienia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła pochodzącego ze Szwajcarii, w szczególności jego art. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (2) , w szczególności jego art. 32,

W celu uniknięcia spekulacji ilości dostępne w ramach kontyngentu powinny być udostępnione podmiotom gospodarczym, które są w stanie wykazać, że faktycznie zajmują się przywozem z państw trzecich na znaczącą skalę. Mając to na uwadze oraz dla zapewnienia skutecznego zarządzania, odnośni handlowcy powinni spełniać wymóg przywozu co najmniej 50 sztuk zwierząt w ciągu 2003 r., zważywszy na fakt, że partię 50 zwierząt można uznać za zwykły ładunek. Z doświadczenia wynika, że zakup pojedynczej partii towaru jest minimalnym wymogiem, aby transakcja była uważana za rzeczywistą i opłacalną. Podmiotom gospodarczym na Węgrzech, w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwie, Litwie, na Cyprze i Malcie (dalej zwanych „nowymi Państwami Członkowskimi”) należy zezwolić na składanie wniosków na podstawie przywozów z państw, które były dla nich państwami trzecimi w ciągu roku 2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 przewiduje ustanowienie wspólnotowego bezcłowego kontyngentu taryfowego na zasadzie autonomicznej i przejściowej na okres od dnia jego wejścia w życie do dnia 30 czerwca 2005 r. na przywóz 4 600 sztuk wszystkich gatunków bydła żywego o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzących ze Szwajcarii. Na mocy art. 2 tego rozporządzenia szczegółowe zasady stosowania kontyngentu powinny zostać określone zgodnie z art. 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999.

W celu umożliwienia weryfikacji tych kryteriów wnioski należy składać w Państwie Członkowskim, w którym dany importer jest wpisany do rejestru VAT.

(6)

W celu zapobiegania spekulacji, należy odmówić dostępu do kontyngentu importerom niezajmującym się już handlem żywym bydłem w dniu 1 stycznia 2004 r., jak również należy ustalić kwotę zabezpieczenia z tytułu praw do przywozu, pozwolenia nie powinny podlegać przeniesieniu oraz zezwolenia na przywóz powinny być wydawane podmiotom gospodarczym wyłącznie w odniesieniu do ilości, na które zostały im przyznane prawa do przywozu.

(2)

W celu przydziału kontyngentu taryfowego i biorąc pod uwagę produkty nim objęte, uznaje się za właściwe zastosowanie metody jednoczesnego rozpatrywania, o której mowa w art. 32 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

(7)

W celu zapewnienia bardziej wyrównanego dostępu do kontyngentu, przy jednoczesnym utrzymaniu opłacalnej z punktu widzenia handlowego liczby zwierząt przypadających na jeden wniosek, każdy wniosek o zezwolenie przywozowe powinien przestrzegać górnego i dolnego limitu pogłowia.

(3)

Aby kwalifikować się do korzystania z tych kontyngentów taryfowych, żywe bydło musi pochodzić ze Szwajcarii, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją

(8)

(1) Dz.U. L 331 z 5.11.2004, str. 7. (2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 50 z 200415.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L368 - 48 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775) (1)

 • Dz. U. L368 - 28 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553) (1)

 • Dz. U. L368 - 26 z 200415.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L368 - 24 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 22 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 20 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L368 - 17 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L368 - 14 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L368 - 12 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L368 - 8 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

 • Dz. U. L368 - 1 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.