Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 48

L 368/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/851/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Biorąc pod uwagę sytuację choroby w większości państw regionu, zwłaszcza w odniesieniu do ciągle pojawiających się ognisk influenzy drobiu w Malezji, Tajlandii, Wietnamie, Chińskiej Republice Ludowej i w Indonezji, istnieje konieczność dalszego przedłużenia obowiązywania obecnych środków ochronnych.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

(4)

Obecnie brak jest doniesień z niektórych państw o kolejnych ogniskach choroby. Dlatego też status tych państw w odniesieniu do influenzy drobiu należy zweryfikować do grudnia 2004 r.

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

Malezja (półwysep zachodni) figuruje w wykazie znajdującym się w decyzji Komisji 94/85/WE (4) i w związku z tym należy ograniczyć przywóz jaj przeznaczonych do spożycia, nieobrobionych trofeów myśliwskich, surowej karmy dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzonych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek części drobiu pochodzące z tego regionu Malezji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Na mocy decyzji 2004/122/WE (3) Komisja przyjęła środki ochronne w odniesieniu do influenzy w niektórych krajach azjatyckich, a mianowicie w Kambodży, Indonezji, Japonii, Laosie, Pakistanie, Chińskiej Republice Ludowej, włącznie z terytorium Hongkongu, Korei Południowej, Tajlandii oraz w Wietnamie.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

W dniu 19 sierpnia 2004 r. Malezja zgłosiła wybuch influenzy drobiu. W związku z tym Komisja przyjęła decyzję 2004/606/WE zmieniającą po raz drugi decyzję 2004/122/WE w celu zastosowania środków ochronnych również w odniesieniu do Malezji.

Artykuł 1 W decyzji 2004/122/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/606/WE (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 21).

1) w art. 3 po słowach „Korei Południowej” dodaje się słowa „i Malezji”;

(4) Dz.U. L 44 z 17.2.1994, str. 31. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/118/WE (Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 34).

15.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/49

2) w art. 7 datę „15 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 marca 2005 r.”.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 50 z 200415.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L368 - 28 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553) (1)

 • Dz. U. L368 - 26 z 200415.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L368 - 24 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 22 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 20 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L368 - 17 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L368 - 14 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L368 - 12 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L368 - 8 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

 • Dz. U. L368 - 3 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L368 - 1 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.