Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

Data ogłoszenia:2004-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 8

L 368/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Rozporządzenie (EWG) nr 890/78 zmienia się, jak następuje:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 5,

1) artykuł 5a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5a a także mając na uwadze, co następuje: Certyfikat, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77, zawiera przynajmniej jeden z zapisów figurujących w załączniku II a, wniesiony przez organ uprawniony do wystawiania certyfikatów.”;

(1)

W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”), należy dokonać uaktualnienia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 890/78 (2).

2) do art. 6 ust. 3 po akapicie drugim dodaje się następujący akapit:

(2)

Rozporządzenie (EWG) nr 890/78 ustala zapisy w nowych językach urzędowych Wspólnoty, które należy zamieścić na certyfikatach. Należy ustalić te zapisy w językach nowych Państw Członkowskich.

„W przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji należy przekazać te informacje do dnia 1 stycznia 2005 r.”;

3) do art. 11 dodaje się następujący akapit:

(3)

Rozporządzenie (EWG) nr 890/78 ustala terminy przekazania Komisji przez Państwa Członkowskie informacji o strefach i regionach produkcji chmielu, jak również o ośrodkach certyfikacji. Należy zatem ustalić terminy, o których mowa, dla nowych Państw Członkowskich.

„W przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji należy przekazać te informacje do dnia 1 stycznia 2005 r.”;

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 890/78.

4) tekst figurujący w załączniku I do niniejszego rozporządzenia załącza się jako załącznik IIa;

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

5) załącznik III zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2320/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 18). (2) Dz.U. L 117 z 29.4.1978, str. 43. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1021/95 (Dz.U. L 103 z 6.5.1995, str. 20).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

15.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 368/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2004

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II a ZAPISY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 a — [po hiszpańsku] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78, — [po czesku] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78, — [po duńsku] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78, — [po niemiecku] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78, — [po estońsku] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78, — [po grecku] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78, — [po angielsku] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78, — [po francusku] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78, — [po włosku] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78, — [po łotewsku] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78, — [po litewsku] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78, — [po węgiersku] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet, — [po maltańsku] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78, — [po niderlandzku] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78, — [po polsku] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78, — [po portugalsku] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78, — [po słoweńsku] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78, — [po słowacku] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78, — [po fińsku] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78, — [po szwedzku] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.”

15.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/11

ZAŁĄCZNIK II W załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 890/78 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Państwa Członkowskie dokonujące certyfikacji BE dla Belgii CZ dla Czech DK dla Danii DE dla Niemiec EE EL ES dla Estonii dla Grecji dla Hiszpanii

FR dla Francji IE IT dla Irlandii dla Włoch

CY dla Cypru LV dla Łotwy LT dla Litwy LU dla Luksemburga HU dla Węgier MT dla Malty NL dla Niderlandów AT dla Austrii PL dla Polski

PT dla Portugalii SI dla Słowenii

SK dla Słowacji FI SE dla Finlandii dla Szwecji

UK dla Zjednoczonego Królestwa”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 50 z 200415.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L368 - 48 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775) (1)

 • Dz. U. L368 - 28 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553) (1)

 • Dz. U. L368 - 26 z 200415.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L368 - 24 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 22 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 20 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L368 - 17 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L368 - 14 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L368 - 12 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L368 - 3 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L368 - 1 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.