Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2004-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 14

L 369/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2004 r. należy uwzględnić w tym załączniku właściwe władze nowych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia. W dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja. Akt Przystąpienia nie wprowadza jednak zmian do wymienionego załącznika.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisij (WE) nr 1580/2004 (Dz.U. L 289 z 10.9.2004, str. 4).

16.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/15

ZAŁĄCZNIK Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 przyjmuje następujące brzmienie: 1) pomiędzy wpisami dotyczącymi Belgii i Danii wprowadza się, co następuje: „CZECHY Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel. : (420-2) 24 06 27 20 Faks: (420-2) 24 22 18 11 Ministerstvo financí Finanční analytický útvar PO Box 675 Jindřišská 14 111 21 Praha 1 Tel.: (420-2) 57 04 45 01 Faks: (420-2) 57 04 45 02”; 2) pomiędzy wpisami dotyczącymi Niemiec i Grecji wprowadza się, co następuje: „ESTONIA Sakala 4 15030 Tallinn Tel.: (372-6) 68 05 00 Faks: (372-6) 68 05 01”; 3) pomiędzy wpisami dotyczącymi Włoch i Luksemburga wprowadza się, co następuje: „CYPR Υπουργείο Εξωτερικών Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου 1447 Λευκωσία Tel.: (357-22) 30 06 00 Tel.: (357-22) 66 18 81 Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia Tel.: (357-22) 30 06 00 Faks: (357-22) 66 18 81 ŁOTWA Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības iela 36 Rīga LV-1395 Tel.: (371) 701 62 01 Faks: (371) 782 81 21

L 369/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2004

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Kalpaka bulvārī 6 Rīga LV-1081 Tel.: (371) 704 44 31 Faks: (371) 704 45 49 LITWA Economics Department Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania J.Tumo-Vaižganto 2 LT-2600 Vilnius Tel.: (370-5) 236 25 92 Faks: (370-5) 231 30 90”; 4) pomiędzy wpisami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów wprowadza się, co następuje: „WĘGRY Artykuł 3 i 4 Hungarian National Police Országos Rendőrfőkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4–6. Magyarország Tel./Faks: (36-1) 443 55 54 Artykuł 7 Ministry of Finance (tylko w odniesieniu do funduszy) Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2–4. Magyarország Postafiók: 1369 Pf.: 481 Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00 Faks: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49 MALTA Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel.: (356-21) 24 28 53 Faks: (356-21) 25 15 20”; 5) pomiędzy wpisami dotyczącymi Austrii i Portugalii wprowadza się, co następuje: „POLSKA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno – Traktatowy Al. J. CH. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel.: (48-22) 523 93 48 Faks: (48-22) 523 91 29”;

16.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/17

6) pomiędzy wpisami dotyczącymi Portugalii i Finlandii wprowadza się, co następuje: „SŁOWENIA Bank of Slovenia Slovenska 35 1505 Ljubljana Tel.: (386-1) 471 90 00 Faks: (386-1) 251 55 16 http://www.bsi.si Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia Prešernova 25 1000 Ljubljana Tel.: (386-1) 478 20 00 Faks: (386-1) 478 23 47 http://www.gov.si/mzz SLOVAKIA Finansowa i techniczna pomoc w odniesieniu do działań militarnych: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa Mierová 19 827 15 Bratislava Tel.: (421-2) 48 54 21 16 Faks: (421-2) 48 54 31 16 Fundusze i zasoby gospodarcze: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 817 82 Bratislava Tel.: (421-2) 59 58 22 01 Faks: (421-2) 52 49 35 31”; 7) po wpisie dotyczącym Zjednoczonego Królestwa wprowadza się, co następuje: „WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Jednostka A.2: Sprawy prawne i instytucjonalne w zakresie stosunków zewnętrznych – Sankcje CHAR 12/163 B-1049 Bruxelles/Brussel Tel.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56 Faks: (32-2) 296 75 63”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L369 - 73 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L369 - 65 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563) (1)

 • Dz. U. L369 - 63 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 61 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 60 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 58 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 55 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L369 - 53 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L369 - 49 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

 • Dz. U. L369 - 26 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

 • Dz. U. L369 - 24 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

 • Dz. U. L369 - 18 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L369 - 13 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L369 - 11 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L369 - 5 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

 • Dz. U. L369 - 1 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.