Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

Data ogłoszenia:2004-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 26

Strona 1 z 9
L 369/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wobec powyższego, zarówno rozporządzenie (EWG) nr 571/88, jak i decyzja ustanawiająca definicje i wyjaśnienia odnoszące się do tego rozporządzenia, a mianowicie decyzja Komisji 2000/115/WE (3) powinny być odpowiednio zmienione.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 i 4 oraz pkt 5 załącznika II do tego rozporządzenia,

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych powołanego na mocy decyzji Rady 72/279/EWG (4).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Republiki Słowackiej dnia 1 maja 2004 r., niezbędna jest zmiana listy cech charakterystycznych podanej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88.

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 W decyzji 2000/115/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Nowy polityczny cel osiągnięcia trwałej wspólnej polityki rolnej wymaga większej ilości informacji, w szczególności na temat rozwoju obszarów wiejskich.

1) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (2), wszystkie dane statystyczne Państw Członkowskich przekazywane Komisji, w podziale na jednostki terytorialne, powinny uwzględniać klasyfikację NUTS; wobec powyższego, do celów badań statystycznych dotyczących struktury gospodarstw rolnych (w dalszej części zwanych „Badaniami Struktury Gospodarstw”), regiony i okręgi powinny być określone zgodnie z klasyfikacją NUTS.

2) skreśla się załącznik IV.

Artykuł 3 1. Do celów Badań Struktury Gospodarstw w 2005 i 2007 r. regiony są jednostkami terytorialnymi NUTS 2 określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003.

(4)

Terminy przekazania potwierdzonych danych jednostkowych z Badań Struktury Gospodarstw powinny zostać określone przez Komisję, z uwzględnieniem różnych harmonogramów przeprowadzania prac badawczych w poszczególnych Państwach Członkowskich.

W drodze odstępstwa, w przypadku Niemiec regiony są jednostkami terytorialnymi NUTS 1 określonymi w tym rozporządzeniu.

2. Do celów Badań Struktury Gospodarstw w 2005 i 2007 r. okręgi są jednostkami terytorialnymi NUTS 3 określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003.

(3) Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

(1) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1435/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 16.8.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

16.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/27

W drodze odstępstwa, w przypadku Niemiec okręgi są jednostkami terytorialnymi NUTS 2 określonymi w tym rozporządzeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L369 - 73 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L369 - 65 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563) (1)

 • Dz. U. L369 - 63 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 61 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 60 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 58 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 55 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L369 - 53 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L369 - 49 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

 • Dz. U. L369 - 24 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

 • Dz. U. L369 - 18 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L369 - 14 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L369 - 13 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L369 - 11 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L369 - 5 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

 • Dz. U. L369 - 1 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.